• หลักสูตรอบรม (e-catalog)
  • ผลสอบหม้อไอน้ำ
  • ผลสอบผู้ควบคุมก๊าช
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • แผนที่โรงเเรม
ประกาศผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม
ผลสอบปี 2017
ผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 newผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 newผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 21 ตุลาคม 2560 (Re-test)
ผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (Re-test) ผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560
ผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (Re-test) ผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 (Re-test) ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2560
ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (Re-test) ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (Re-test)
ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 (Re-test) ใบตอบรับการสอบ แก้ตัว (Re-test) ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ มิถุนายน 2560 ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 (Re-test)
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ใบตอบรับการสอบ แก้ตัว (Re-test) ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ พฤษภาคม 2560 ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 (Re-test)
ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (Re-test) ประกาศผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ใบตอบรับการสอบ แก้ตัว (Re-test) ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ มีนาคม 2559
ผลสอบปี 2018
ผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 (Re-test) ผลการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 24 มีนาคม 2561
ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 24 มีนาคม 2561 (Re-test)
ประกาศผลการสอบผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าช
ผลสอบปี 2016
ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 198 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 newผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 200 วันที่ 25-27 มกราคม 2559 new
ผลสอบปี 2017
ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 208 วันที่ 11-13 กันยายน 2560
ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 205 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 203 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 202 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560
ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 201 วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 200 วันที่ 25-27 มกราคม 2560
ผลสอบปี 2018
ผลการสอบผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ_รอบวันที่ 25-27 เมษายน 2561
ผลการสอบผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ_รอบวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ผลคะแนน การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ รุ่นที่ 212 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด เอกสารที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
ใบตอบรับการสอบแก้ตัวผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้ม_รอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (Re-test) newแบบฟอร์มตอบรับบริการให้คำปรึกษา newใบสมัคร Open House
Logistic ใบสมัครสำหรับบุคคล Logistic ใบสมัครสำหรับสถานประกอบการ แผนการอบรมประจำปี 2015
ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมนา (For Fax) ใบสมัครสมาชิก ส.ส.ท. แบบฟอร์มการสั่งซื้อวิดีโองาน Kaizen Award
ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมนา (For Email) สมัครสมาชิก ส.ส.ท. ออนไลน์ แบบฟอร์มการสั่งซื้อวิดีโองาน Lean Award
แบบสำรวจ Inhouse Training ใบส่งสำเนาการ Pay-In ใบตอบรับการสอบ แก้ตัว (Re-test) ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ new
ใบแจ้งยืนยัน Inhouse Training การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนส่วนราชการ แผนการฝึกอบรมประจำเดือน
แบบแจ้ง จป. วิชาชีพ พระราชกฤษฎิกา (ลดหย่อนภาษี 200%) แผนการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ (Hot Issue)
แบบแจ้ง จป. เทคนิค หนังสือแสดงการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
แบบแจ้ง จป. หัวหน้างาน Adobe Acrobat 7.0 Reader แบบสำรวจการจัดอบรม Inhouse Sanno
แบบแจ้ง จป. บริหาร ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมนา (En) แบบแจ้ง จป. ชาวญี่ปุ่น
สิทธิพิเศษสำหรับสมัครสมาชิกนิติบุคคล ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมนา (Th)
ดาวน์โหลด แผนที่สถานที่ที่มีการจัดอบรมของ ส.ส.ท.
ส.ส.ท. (สุขุมวิท 29) newโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23) newโรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18 (Google Map) โรงแรมโซฟิเทล ถ.สีลม โรงแรมอิมพีเรียล ธารา (สุขุมวิท 26)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18 (.pdf) โรงแรมตะวันนา ถ.สุรวงศ์ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18 (.png) โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
โรงเรียนภาษาเซียร์รังสิต โรงแรมโนโวเทล บางนา ถ.ศรีนครินทร์ Delux Place Hotel ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : TNI โรงแรมบ้านศิริ ถ.พัฒนาการ Grand Hotel Bankok ถ.รัชดาภิเษก
บางนาทาวเวอร์ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 IPlace ลาดกระบัง
แผนที่ทางด่วนพิเศษ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดี-รังสิต โรงเเรม Golden Tulip
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ. วิภาวดี-รังสิต Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit โรงแรมวี.แอล.หาดใหญ่
THE EMPRESS HOTELS CHIANGMAI โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ Star Hotel ระยอง
Kantary Bay ระยอง โรงแรม Cape Racha อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Furama Jomtien Beach Pattaya
โรงแรม Pacific Park Hotel ชลบุรี Alexander Hotel Chada Hotel Bangkok
St.James Hotel TAI-PAN Hotel IMPACT ARINA เมืองทองธานี
๏ปฟ