สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

 

เรียนทางไกล  

หลักสูตรสัมมนาพิเศษ  

หลักสูตรทัศนศึกษาดูงาน  

เทียบโอนวุฒิปริญญาตรี  

In house Schooling   


แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)เรียนทางไกล

 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกการศึกษาทางไกล นำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจาก มหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ จากสถิติที่มีผู้สำเร็จการศึกษา และหางานทำได้มากที่สุด มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากร ในประเทศไทยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


สามารถทบทวนความรู้ด้วยการทำรายงาน

รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาหลักสูตร
      จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ


มีระบบการประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผล

เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

ได้รับวุฒิบัตร
      ออกโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
      ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซันโน ของประเทศญี่ปุ่น

 


ในปัจจุบันแผนกการศึกษาทางไกล ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้


                    รูปแบบที่ 1 การเรียนทางไกลแบบ Public Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดรับสมัครทั่วไป มีกิจกรรมการเรียนเสริม(สรุปเนื้อหาหลักสูตร) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

                    รูปแบบที่ 2 การเรียนทางไกลแบบ Inhouse Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลที่จัดให้เฉพาะแต่ละบริษัทที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ มีกิจกรรมการเรียนการอบรม ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด (ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป/รายวิชา)

 


ใบสมัครเรียนทางไกล
โปรแกรมการเรียนทางไกล 2556 วิธีการเรียน  • กำหนดการเรียน รุ่น 1
  • กำหนดการเรียน รุ่น 2
  • กำหนดการเรียน รุ่น 3
 

กำหนดการเรียน รุ่น 1

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) เปิดรับสมัคร ติวเสริม
การบริหารการผลิตชั้นต้น * ตั้งแต่บัดนี้ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * ตั้งแต่บัดนี้ 17-18 มีนาคม 2556
การบริหารการผลิตชั้นสูง * ตั้งแต่บัดนี้ 20-21 เมษายน 2556
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ* ตั้งแต่บัดนี้ 14-15 มกราคม 2556
วิศวกรรมคุณค่า : VE ตั้งแต่บัดนี้ 22 มกราคม 2556
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค ตั้งแต่บัดนี้ 21 เมษายน 2556
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM ตั้งแต่บัดนี้ 11 มีนาคม 2556
ทักษะหัวหน้างาน ตั้งแต่บัดนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2556
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2556
 

กำหนดการเรียน รุ่น 2

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) รับสมัคร ติวเสริม
การบริหารการผลิตชั้นต้น * มีนาคม 1-2 มิถุนายน 2556
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * เมษายน 6-7 กรกฎาคม 2556
การบริหารการผลิตชั้นสูง * พฤษภาคม 24-25 สิงหาคม 2556
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ* กุมภาพันธ์ 18-19 พฤษภาคม 2556
วิศวกรรมคุณค่า : VE กุมภาพันธ์ 26 พฤษภาคม 2556
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค พฤษภาคม 18 สิงหาคม 2556
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM เมษายน 21 กรกฎาคม 2556
ทักษะหัวหน้างาน มีนาคม 21 กรกฎาคม 2556
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2556
 

กำหนดการเรียน รุ่น 3

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) รับสมัคร ติวเสริม
การบริหารการผลิตชั้นต้น * กรกฎาคม 5-6 ตุลาคม 2556
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * สิงหาคม 9-10 พฤศจิกายน 2556
การบริหารการผลิตชั้นสูง * กันยายน ไม่มีค่ะ มกราคม 2556
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ* กันยายน 12-13 ตุลาคม 2556
วิศวกรรมคุณค่า : VE มิถุนายน 15 กันยายน 2556
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค กันยายน 22 ธันวาคม 2556
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM สิงหาคม 24 พฤศจิกายน 2556
ทักษะหัวหน้างาน สิงหาคม 15 ธันวาคม 2556
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2556

 สถานที่จัดเรียนเสริม

อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

เวลาในการอบรม : 09.00 - 16.30 น.

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันกำหนดการอีกครั้ง

ที่ตั้ง : 543/4 ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร : 02-717 3000 ต่อ 741 - 744

โทรสาร : 02-719 9481-3

 

 

 

 


  แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)

543/4 ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-717 3000 ต่อ 741-744