การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

 

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

บทนำ

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการมีความรุนแรง ทั้งในด้าน คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน การวางแผนและควบคุมการผลิตและบริการจึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญใน การเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะการแข่งขันดังกล่าว ในธุรกิจขนาดเล็ก การวางแผนและควบคุมการผลิตอาจไม่สลับซับซ้อนนัก ผู้บริหารสามารถวางแผนเองโดยอาศัยประสบการณ์ แต่หากธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น มีลูกค้า และการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น การวางแผนจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนไม่สามารถวางแผนและตัดสินใจด้วยลำพัง บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เพราะว่าการวางแผนการผลิตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องและใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบ งานอื่นๆ เช่น ระบบการสั่งซื้อ ระบบการจัดการคลังสินค้า ระบบการซ่อมบำรุง ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และระบบการขาย เป็นต้น ซึ่งปรากฏบ่อยครั้งที่ธุรกิจขยายมากขึ้นแต่อัตราการทำกำไรกลับลดลง คุณภาพสินค้าแย่ลง และการส่งมอบไม่ทันทั้งที่กำลังการผลิตยังเหลืออีกมาก

ด้วยเหตุนี้การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production planing and control) จึงมีความสำคัญและกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการที่นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทาง ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการด้าน กำลังคน (Man) เครื่องจักร(Machine) วัตถุดิบ(Material) และ การวัดผล (Measurement) ในอนาคตเพื่อดำเนินการผลิต (Manufacturing) การจัดสรร (Allocation) และการจัดตารางการผลิต (Scheduling) ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และเวลา โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ธุรกิจหรือบริษัท สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าหรือการบริการได้ตามกำหนดเวลา และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด จากการจัดวางแผนการผลิต การใช้แรงงาน วัตถุดิบ และ เครื่องจักร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน มีล๊อตการสั่งซื้อที่เล็กลง และมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

  1. สถานประกอบการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้าน ต้นทุน และการส่งมอบได้ดีขึ้น
  2. สถานประกอบการมีการสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการมีระบบการไหลและรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
  3. สถานประกอบการทราบสถานะภาพของการผลิตในแต่ละคำสั่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระการติดตามงาน และสามารถที่จะรับงานเพิ่ม หรืองานแทรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการของสมาคมฯ

  1. ให้คำปรึกษาในการจัดระบบการวางแผนการผลิต ได้แก่ การพยากรณ์ (Forecasting) การกำหนดรายการวัสดุ (Bill of Material)การกำหนดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) การการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planing) และ การศึกษาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  2. ให้คำปรึกษาและการควบคุมการผลิต ได้แก่ การออกคำสั่งผลิต การติดตามงาน การรายงานผล และการประมวลผล เพื่อทราบสถานะ ประสิทธิภาพและผลิตผลทางด้านคุณภาพ ต้นทุน และเวลา ของการผลิตในแต่ละคำสั่งผลิต
  3. ให้คำปรึกษาในด้านการควบคุมวัสดุคงคลัง ซึ่งประกอบด้วยการบริหารงาน การควบคุมปริมาณ การจัดซื้อ และ การจัดเก็บวัสดุคงคลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 632 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment