ดุลยภาพการบริหารและดัชนีชี้วัด [Balance Scorecard (BSC) and Key Performance Indicators (KPI)]

ดุลยภาพการบริหารและดัชนีชี้วัด [Balance Scorecard (BSC) and Key Performance Indicators (KPI)]

บทนำ

จากแนวคิดการบริหารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบ ริหาร การกำหนดเป้าหมาย และ ผลสำเร็จขององค์การ โดยมีความเชื่อที่ว่า เป้าหมายขององค์การจะไม่มีวันสำเร็จ หากเป้าหมายนั้นถูกรับรู้เพียงในกลุ่มผู้บริหารเท่านั้น เครื่องมือการบริหารอย่าง Balanced Scorecard ( BSC ) และ Key Performance Indicator ( KPI ) จึงถูกออกแบบมารองรับแนวคิดและความเชื่อดังกล่าวอย่างแยบยล จนกลายเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการยอดฮิตที่นำมาใช้ในองค์การต่างๆใน ปัจจุบัน เพื่อแปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ สู่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่การกำหนด BSC ซึ่งเป็นขั้นตอนการกำหนดปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ จากนั้นจึงสร้างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ KPI ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในมุม มอง 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งเป็นมุมมองที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน และมุ่งตอบสนองต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ( Stakeholder ) กลุ่มๆต่างๆ ได้แก่ เจ้าของและผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวองค์กรเอง และ พนักงาน ตามลำดับ

BSC เป็นเครื่องมือการบริหารที่มองไปข้างหน้า โดยเน้นเป้าหมายและความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นการสร้างการยอมรับในความสำคัญของงานต่างๆที่ไม่ได้แสดงผลในระยะสั้นๆ โดยเป็นการลดจุดอ่อนของการบริหารแบบเดิมที่มุ่งวัดผลความสำเร็จด้านการเงิน เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในอดีต และไม่มีตัวบ่งชี้ว่าองค์การจะปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต

bsc

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอด กลยุทธ์ขององค์การลงไปให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกันอย่างมีเป้าหมาย เป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบ มีการวัดผล และ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทุกกลุ่ม
  2. เพื่อเป็นการสื่อสารให้สมาชิกในองค์การเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการทำงานของแต่ละคน และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของกระบวนการนั้นๆ ไม่เพียงผู้บริหารสูงสุดเท่านั้น

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

  1. การพัฒนาขององค์การเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ( Holistic ) ทั้งนี้เพราะเป็นการกระจาย และ มองความคาดหวังของ ผู้มีส่วนด้วยส่วนเสียในธุรกิจ ( Stakeholder ) หลายๆกลุ่ม
  2. องค์การได้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในทุกระดับ เพราะเป็นระบบที่เชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับองค์กร มาสู่ระดับฝ่าย และระดับบุคคล ซึ่งทำให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
  3. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ เป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานให้เกิดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ด้วยการวัดปัจจัยต่างๆอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตการให้บริการของสมาคมฯ

  1. ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ ธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ การสร้างแผนที่กลยุทธ์ การจัดทำ Balance Scorecard ( BSC ) และ Key Performance Indicators ( KPI ) ระดับองค์การ ระดับ Sub-Business Unit ( SBU) ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล ทั้งธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
  2. ให้คำปรึกษาในการนำ Balance Scorecard ( BSC ) and Key Performance Indicators( KPI ) ไปใช้ในทางปฏิบัติให้สำเร็จ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 632 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment