การตลาด (Marketing)

การตลาด (Marketing)

บทนำ

สถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบันมีความกดดันและความรุนแรงสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การสื่อสาร รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ธุรกิจการค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ค้าภายในประเทศและ ต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและสามารถเลือกสรรในสิ่งที่ตนเองต้องการได้

การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการที่ลูกค้ามีทางเลือกและตัดสินใจ เลือกสินค้าหรือบริการขององค์กร ดังนั้นการจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ จะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสินค้าและบริการขององค์กรคืออะไร มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด รู้ช่องทางและวิธีการสื่อสารที่จะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างกระบวนการภายในที่จะรองรับการดำเนินการและการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

marketting

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้างความต้องการในการบริโภคสินค้าหรือบริการขององค์กรสูงขึ้นและมีกำไรที่สูงขึ้น
 2. เพื่อให้กิจกรรมทางการตลาดขององค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมองเห็นทางเลือกที่องค์กรนำเสนอว่ามีความคุ้มค่าและเหนือกว่าคู่แข่ง
 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

marketting

ขอบเขตการให้บริการ

 • การฝึกอบรมเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการตลาด องค์ประกอบของการตลาด
 • การฝึกอบรมและหรือการให้คำปรึกษาแนะนำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 • การฝึกอบรมและหรือการให้คำปรึกษาแนะนำการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า
 • การฝึกอบรมและหรือการให้คำปรึกษาแนะนำการสื่อสารทางการตลาด
 • การฝึกอบรมและหรือการให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างตราสินค้า
 • การฝึกอบรมและหรือการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

marketting

ประโยชน์

 1. เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับตัวขององค์กรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญอยู่
 2. เป็นเครื่องมือช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 3. เป็นเครื่องมือช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 628 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

 

Leave a Comment