แผนธุรกิจ (Business Plan)

แผนธุรกิจ (Business Plan)

บทนำ

แผนธุรกิจ คือพิมพ์เขียว หรือแผนที่เดินทางของธุรกิจ ที่จะบอกว่าปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ( Where we are now? ) ในอนาคตเราต้องการไป ณ ที่ใด (Where we want to be? ) และ ทำอย่างไรจะไปถึง ณ ที่นั้น ( How will we get there? ) ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางของ ธุรกิจ ณ จุดที่ธุรกิจเป็นอยู่ ไปสู่อนาคตที่มีเป้าหมายและระยะเวลาที่คาดหวัง โดยมีความชัดเจน ทั้งทิศทาง เป้าหมาย เวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนแผนสำรอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

business planning

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแปลงสิ่งที่เป็นความคิด และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้เกิดผลในเชิงปฎิบัติ โดยกระจายสู่พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะเป็นแรงผลักให้ผู้บริหารขับ ดันวิสัยทัศน์ ความฝัน ให้เกิดเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อเป็นการเสนอข้อมูลธุรกิจให้ผู้กู้ หรือ ผู้ร่วมทุน เพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุนมาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
 3. เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยผ่านการประเมินผลติดตามการดำเนินงานในทุกกิจกรรม และมีแผนสำรองเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจ ไม่สามารถควบคุมได้

องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่สำคัญ

 1. การวิเคราะห์ธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกของธุรกิจที่สำคัญ
 2. กำจัดทำแผนสนับสนุน อันได้แก่ แผนการตลาด( Marketing Plan ) แผนการเงิน( Financial Plan ) แผนการบริหาร ( Management Plan ) แผนการผลิต ( Production Plan ) แผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources Plan ) และ แผนด้านสารสนเทศ ( Information Technology Plan )
 3. การจัดทำตัวชี้วัดควมสำเร็จ และ การประเมินผลติดตาม

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

 1. เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
 2. สถานประกอบการมีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน และ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร
 3. สถานประกอบการมีข้อมูลเพื่อเสนอให้ผู้กู้ หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขอกู้เงินมาลงทุนประกอบธุรกิจ
 4. สถานประกอบการมีโอกาสทบทวนธุรกิจอยู่เสมอ โดยพิจารณามุมมองและปัจจัยทุกๆ ด้านที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจทำให้สามารถ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมใ นการทำธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้

ขอบเขตการให้บริการของสมาคมฯ

 1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
 2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 628 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment