การบัญชีและการเงิน (Finance)

การบัญชีและการเงิน (Finance)

บทนำ

“กว่าจะรู้ตัว ก็เกือบหมดตัวเสียแล้ว”

ไม่น่าเชื่อว่าสถานประกอบการขนาดย่อม หรือ SMEsในบ้านเราส่วนใหญ่ จะรู้ผลประกอบการของกิจการของตนเองปีละครั้ง กว่าจะรู้ตัวว่าผลประกอบการปีที่แล้วว่ากำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่ ก็ผ่านไปเกือบครึ่งปี รู้ตอนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเอางบการเงินมาให้เซ็น ก่อนนำส่งสรรพากร “เอ๊ะ ทั้งๆ ที่ปีที่แล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ผลิตแทบไม่ทันลูกค้า ทั้งๆ ที่ทำโอทีเกือบทุกวัน น่าจะได้กำไรนะ แต่ทำไมขาดทุนไปได้”

ผู้ประกอบการบางคนแทบไม่สนใจอ่านงบการเงินด้วยซ้ำ เพราะคิดว่าเป็นเพียงเอกสารที่นำส่งสรรพากรให้ทัน ทำส่งๆ ไปงั้นเอง ลงกำไรเสียภาษีนิดหน่อย เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการทำงาน “ไม่รู้จะดูทำไม ก็เงินในบัญชีก็ยังมีตั้งเยอะนี่นา แสดงว่ากิจการยังอยู่ได้สิ จะกังวลอะไร”

finance account

ลองสำรวจกิจการของท่านดู ว่าเป็นอย่างนี้บ้างไหม

 • ไม่ทราบสถานะของกิจการ
 • ขาดสภาพคล่อง เงินขาดมือไม่รู้ตัว เช่นทั้งๆ ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นๆ แต่เงินไม่พอใช้จ่าย
 • ต้องขายลดเช็คนอกระบบอยู่บ่อยๆ
 • ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าแต่ละตัว จะเสนอราคาสินค้าให้ลูกค้าแต่ครั้ง ก็ไม่มั่นใจ ว่าจะกำไร หรือขาดทุน ราคาแค่ไหนที่พอแข่งขันได้
 • ไม่รู้ว่าจะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุน
 • ไม่แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีกิจการ ควักเงินส่วนตัวจ่ายออกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้
 • หนี้สูญ เก็บหนี้ไม่ได้ เงินรั่วไหล
 • จะลดต้นทุนอย่างไรโดยไม่ลดคุณภาพ
 • กู้เงินธนาคารไม่ได้สักที หรือกู้ได้แต่วงเงินต่ำ
 • อยากจะเริ่มต้นใช้ทำบัญชีด้วยตนเองซะที แต่ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตัวไหน หรือว่าจะจ้างเขียนโปรแกรมใหม่ดี
 • อยากลงทุนโครงการใหม่ ไม่รู้จะวางแผนการเงินอย่างไร

“ระบบบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญอย่างไร”

เป้าหมายของการบริหารกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่มุ่งแสวงหากำไรหรือไม่ คือการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยปัจจัยหนึ่งที่จะไปสู่ความสำเร็จ คือ การบริหารการเงิน การบริหารกำไรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การบริหารการเงินคือ การจัดวางกลยุทธ์ทางการเงินที่จะดำรงความคล่องตัวทางการเงิน ในขณะที่สามารถทำกำไร เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจในระยะยาว

การที่กิจการจะสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้คือ การที่จะต้องรู้สถานะของตนเอง โดยการประมวลผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ หรือการทำงาน

การศึกษาที่มาของฐานะการเงิน วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อประเมินคุณภาพของการจัดการด้านการเงินของกิจการ โดยเริ่มต้นจากการศึกษางบการเงินในอดีต 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานที่แสดงผลประกอบการในเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นผลของการดำเนินตามกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร งบการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินในอดีตเพื่อดูความเป็น มาที่มีผลต่อสถานะในปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต

งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบาย และผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใด การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการ เป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้ สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาด การณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดทำงบการเงินเป็นผลลัพธ์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งในการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นมีข้อจำกัดในตัวเองที่จะต้องค้นหาเบื้องหลัง ที่มีนัยสำคัญของตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงินเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และโดยเฉพาะปัญหาของคุณภาพของงบการเงินของบางแห่ง ที่อาจจะมีสาเหตุมาจาก

 • ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี
 • ปัญหาการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพอในการจัดทำบัญชีการเงิน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาระบบงานบัญชีของกิจการด้วย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันอุปสรรคและปัญหาการทำงานด้านนี้ และหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริหารต่อการพัฒนางานด้านบัญชีและการเงิน

การเงินและบัญชีเกี่ยวข้องกับฝ่ายงานต่าง ๆ ดังนี้

การบริหาร : จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ ประสิทธิภาพการบริหาร การควบคุม การจัดการ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินในการหารายได้ ค่าใช้จ่ายการบริหาร เป็นต้น

 • การผลิต : ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มภายใน การควบคุมต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร เป็นต้น
 • การตลาด : ปัญหาการเติบโตของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย
 • แรงงาน : ประสิทธิภาพแรงงาน เช่น อัตราส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในกับมูลค่าการผลิต ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อหัว
 • การเงิน : เสถียรภาพของกำไร สภาพคล่องของธุรกิจ การหาเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
 • การบัญชี : การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบการควบคุมภายใน การวางแผนภาษี หรือปัญหาด้านภาษีอากร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท (ลักษณะเฉพาะ) ของสถานประกอบการ
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี
 • เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กร และให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ
 • เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ทั้งในรูปการจัด
  เตรียมเอกสารและการบันทึกให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการให้บริการของสมาคมฯ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการวางระบบบัญชี การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับกิจการและอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษาการวางแผนการเงิน การจัดทำแผนงบประมาณสำหรับธุรกิจ และการวางแผนควบคุมงบกระแสเงินสด
 • ให้คำปรึกษาการทำบัญชีต้นทุน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
 • อบรมให้ความรู้ในการวิเคราะห์งบการเงิน และการออกแบบรายงานทางการเงิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง เปิดเผยชัดเจน โปร่งใส ใช้ในการวิเคราะห์ได้
 2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต
 3. สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา สามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ
  สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที
 4. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 5. มีการคัดเลือกโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้น ๆ และสามารถออกแบบ
  แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 628 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment