การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

บทนำ

จากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์การต่างๆ ทุกขนาด ตั้งแต่องค์การขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ องค์กรข้ามชาติ เรื่อยลงมาถึงองค์การขนาดเล็กในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และด้วยพลังของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักให้องค์การ สามารถดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management ) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและเป้าหมาย เฉพาะบุคคลนั้นจึงถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นหน้าที่ที่สำคัญขององค์การในการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ ให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

hrmระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบงานย่อยๆ ได้แก่
> การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Planing )
> การออกแบบงาน ( Job Design )
> การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )
> การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
> การคัดเลือก (Selection )
> การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
> ผลตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefits)
> ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)
> แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
> การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

ซึ่งในแต่ละระบบย่อยดังกล่าวนั้นต่างมีรายละเอียดทางด้านเทคนิค เทคโนโลยีการจัดการ และรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ การเลือกใช้ และการประยุกต์เทคนิค เทคโนโลยีการจัดการ และ รูปแบบการบริหารจัดการระบบย่อยต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกับ โครงสร้าง สมาชิก ความเชื่อ ค่านิยมร่วม และวัฒนาธรรมขององค์การ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของพนักงาน
 2. เพื่อให้สถานประกอบการสามารถวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสายอาชีพ การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ที่เหมาะสมแก่โครงสร้างลักษณะกิจกรรม เพื่อรองรับการการเติบโตขององค์การในอนาคต

ขอบเขตการให้บริการของสมาคมฯ

 1. การจัดทำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal )
 3. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
 4. การกำหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation and Benefits)
 5. การจัดการขีดความสามารถ (Competency Management)
 6. การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน (Job description) และกำหนดคุณสมบัติ ( Job Specification )
 7. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม สามารถรองรับการเติบโตขององค์กรในแต่ละช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ระบบค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับกิจกรรมขององค์การ การจ่ายค่าตอบแทนมีความยุติธรรมเหมาะสมกับค่างาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 3. มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์การ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 628 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment