วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำผลการวินิจฉัยไปปรับปรุงกิจการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
  2. เพื่อให้มีระบบสร้างบุคลากร สร้างหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยสถานประกอบการ รวมทั้งดัชนีอ้างอิง
  3. เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

 

Leave a Comment