การให้บริการ

การให้บริการ
บริการวินิจฉัย (Shindan)
- การวินิจฉัย คือ การตรวจสุขภาพกิจการ
- เมื่อรู้ว่ากิจการมีปัญหาอะไร ก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
- ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 กิจการ ที่ได้รับการวินิจฉัย
- วินิจฉัยปัญหา 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการการตลาด ์
การผลิต การเงิน/ บัญชีและทรัพยากรมนุษย
- วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
- วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)
- นำเสนอปัญหาหลัก และข้อเสนอแนะแนวทางและแผนงานในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ พัฒนาองค์การ
- บริการวินิจฉัย
บริการให้คำปรึกษา (Consult)
- อบรมให้ความรู้ , Workshop , Group Assignment
- ร่วมจัดทำโครงสร้างระบบ เพื่อให้ระบบคงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
- ให้คำปรึกษาด้าน
- Lean new
- Japanese Advanced Production System
- TPM JIPM Style new
- TQM
- QC Circle
- ISO 9000
- การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance
- กิจกรรม 5ส (5S)
- กิจกรรมไคเซ็นข้อเสนอแนะ
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
- Balaced Scorecard (BSC/KPI)
- การตลาด
- Business Plan
- การเงิน/การบัญชี
- การบริหารทรัพยากรบุคคล metus
ขั้นตอนการดำเนินงาน
Shindan
Consult
- ส่งใบแจ้งยืนยันการขอรับบริการวินิจฉัยไปที่ ส.ส.ท.
- ส่งแบบตอบรับบริการให้คำปรึกษาไปที่ ส.ส.ท.
- ทำการนัดหมาย
- ส่งที่ปรึกษาทำการ Fact Finding ที่บริษัทท่านและเสนอ Proposal
- นักวินิจฉัยเข้าเก็บข้อมูล 3-5 วัน
- บริษัทเห็นชอบจัดทำสัญญากับส.ส.ท.
- วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำรายงาน 3-5 วัน
- ส.ส.ท. ร่วมกับบริษัท ดำเนินการตามสัญญาและส.ส.ท.จัดทำ Final
- นำเสนอผลการวินิจฉัยและแผนปรับปรุง
Report เสนอ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ

 

Leave a Comment