ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ ได้แก่

  1. ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงศักยภาพและสถานภาพ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการผลิต การจัดการ การบริหารการตลาด การเงิน และแรงงาน สามารถนำผลการวินิจฉัยฯ ไปปรับปรุงกิจการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้
  2. จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็นในการวินิจฉัยฯ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับความช่วยเหลือ และส่งเสริมจากหน่วยงานที่ให้บริการได้ตรงตามความต้องการ โดยคำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ตนเองมีอยู่
  3. ตัวเลขต่าง ๆ ที่แสดงถึงดัชนีชี้วัด ในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนิน ธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมของภาครัฐต่อ SMEs
  5. ได้อย่างรวดเร็วและมีความทันสมัย

 

Leave a Comment