TQM

TQM
บทนำ
องค์การถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ต้องการกำไรสูงสุด (Maximize Profit) แต่หากมองเพียงแค่นี้บางครั้งองค์การเองก็ตกม้าตายได้ การมองภาพผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) จึงน่าจะเป็นประเด็นที่ผู้บริหารองค์การต้องมองให้ทะลุมากกว่า เช่น การมีสินค้าที่มีคุณภาพพูดกันติดปาก ชื่อเสียงบริษัท การเป็นมิตรกับสังคม และการได้มาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะทำการบริหารการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพ ต้นทุนของสินค้าต่ำ หรือบริการดี และราคาขายของสินค้าหรือบริการนั้นๆเหมาะสม ผลประโยชน์ที่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การได้มาของสินค้าหรือบริการจำต้องมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากความต้องการของ ผู้ซื้อ โดยอาศัยกระบวนการภายในขององค์การ เช่นเปลี่ยนความต้องการของผู้ซื้อให้รู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไร ใช้เครื่องจักรแบบไหน ใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหน ใช้พลังงานเท่าไหร่ ใช้กระบวนการผลิตอย่างไร เพื่อให้ได้สินค้า หรือบริการที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเดิมๆ คือผลิตเท่าที่มีความสามารถ (Product- Out) ก็เริ่มกลายเป็นผลิตตามคำสั่ง (Market-in) องค์การเองจำต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การบริหารของผู้บริหารในองค์การก็มีความยากลำบากมากขึ้น แนวทางการบริหารที่ออกคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำพาองค์การฝ่า มรสุมทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ องค์การจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทุกๆคน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามลำดับชั้นการบริหาร นั่นคือองค์การจำต้องหาเครื่องมือทางการบริหารแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ

นิยาม

TQM เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ดร.โนริอากิ คาโน่ ได้สร้างโมเดลจำจองการบริหารออกมาเป็นรูปบ้าน เพื่อสรุปแนวคิดการบริหาร โดยอาศัยช่องทางการบริหารนโยบายผ่านผู้บริหารระดับสูง ช่องทางการบริหารงานประจำวันผ่านผู้บริหารระดับกลาง/ต้น ช่องทางการบริหารงานข้ามสายงานผ่านผู้บริหารระดับกลาง/ต้นและซุปเปอร์ไวซ์ เซอร์ ช่องทางการแก้ไขปัญหาผ่านผู้บริหารระดับต้น/ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน และช่องทางกิจกรรมล่างสู่บนผ่านพนักงานหน้างาน ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่างๆเช่น การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้าของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง การจัดลำดับความสำคัญ การบริหารกระบวนการ การกำหนดมาตรฐาน และการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ อีกทั้งใช้เครื่องมือช่วยต่างๆเช่น QC 7 Tools , New QC 7 Tools, วิธีทางสถิติ ตลอดจนเครื่องมือต่างที่จะหยิบมาใช้เมื่อมีความจำเป็นและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คำปรึกษาให้กับสถานประกอบการ ในการนำTQM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพราะ TQM ไม่ใช่สูตรสำเร็จ การนำ TQM ไปใช้ในสถานประกอบการใดแล้วสำเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะนำวิธีการไปใช้กับสถานประกอบ การอื่นได้สำเร็จเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานประกอบการนั้นๆเอง

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ขอบเขตการให้บริการจะครอบคลุมสามช่องทางหลัก (ช่องทางที่เหลือถูกแยกออกเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะแล้ว เช่น QCC, Kaizen, 5ส)

 1. การบริหารงานนโยบาย (Policy Management)
 2. การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
 3. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

ประโยชน์

ประโยชน์ในการนำ การบริหารงานนโยบายไปใช้

 1. ทำให้มีการกำหนดแผนธุรกิจประจำปี และมีกลไกการบริหารนโยบาย
 2. ทำให้มีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ฝ่านมาและมีการนำผลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานในปีต่อไป
 3. ทำให้มีการกำหนดนโยบายและค่าเป้าหมายที่ท้าทาย และมีการกระจายนโยบายและเป้าหมาย ไปสู่ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชื่อมโยงกัน
 4. ทำให้มีการกำหนดจุดควบคุมที่เหมาะสม เพื่อติดตามผลของการดำเนินงานเป็นระยะและเมื่อผลเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะ มีระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อทำการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 5. ทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ประโยชน์ในการนำ การบริหารงานประจำวัน ไปใช้

 1. ทำให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการบริหารงานประจำวันของตนเอง
 2. ทำให้แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดจุดควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการบริหารงานประจำ วัน มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ และเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ก็มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 3. ทำให้มีระบบเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องและมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ตามความจำเป็น

ประโยชน์ในการนำ การแก้ไขปัญหา ไปใช้

 1. ทำให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหา ได้อย่าง Scientific และ Systematic และ
 2. เป็นพื้นฐานในการ Implement Policy Management, Daily Management , Quality Assurance และสาขาอื่น ๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 634 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

 

Leave a Comment