Autonomous Maintenance

Autonomous Maintenance

บทนำ

ในภาวะการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การลด % เครื่องจักรขัดข้อง เป็นวิธีการหนึ่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น การให้พนักงานในสายการผลิตร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาเครื่องจักร โดยการทำความสะอาด การหยอดน้ำมันเครื่อง การขันน๊อตสกูร ที่เรียกว่า การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการขัดข้องของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นใช้ได้ผล และถือเป็นส่วนหนึ่งของ TPM

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตามแนวทางของ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) พร้อมบริการให้คำปรึกษา ให้เห็นผลภายใน 6 เดือน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง คืออะไร

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Jishu Hozen ภาษาอังกฤษเรียกว่า Autonomous Maintenance มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา พนักงานผลิตที่สามารถดูแลรักษาเครื่อจักร ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีการดำเนินงานเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

 1. การทำความสะอาดขึ้นพื้นฐาน
 2. กำจัดแหล่งกำเนิดความสกปรกและเข้าถึงยาก
 3. สร้างมาตรฐานการทำความสะอาด
 4. การตรวจสอบเครื่องจักร
 5. การตรวจสอบกระบวนการผลิต
 6. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 7. การจัดการดูแลด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

 • Productivity : เครื่องจักรขัดข้องน้อยลง
 • Quality : ของเสียต่ำลง
 • Cost : ต้นทุนในการบริหารต่ำ
 • Delivery : การส่งมอบตรงต่อเวลา
 • Safety : ลดอุบัติเหตุลง
 • Morale : การทำงานเป็นทีม

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. พนักงานผลิตสามารถดูแลเครื่องจักรด้วยตนเอง
 2. เป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ เช่น TPM
 3. เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นทีม
 4. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 632 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment