Japanese Advanced Production System

Japanese Advanced Production System

บทนำ

ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมทุกประเภท มีการแข่งขันในด้านราคาค่อนสูงผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างได้เปรียบคู่แข่งคือผู้ที่ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า ซึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนได้จากการมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ แต่การที่จะมีต้นทุนที่เหนือกว่าคู่แข่งได้นั้น องค์การต้องสามารถขจัดความสูญเปล่าซึ่งมีส่วนทำให้เกิดต้นทุนแฝงที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการผลิตของตนเอง JAPS คือการรวมแนวคิดของระบบการผลิตสไตล์ญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จของ ISUZU Manufacturing System และ Toyota Production System มาบูรณาการเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งระบบการผลิตสไตล์ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการการผลิต ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในวงการอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้ เป็นระบบการผลิตที่จะทำให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในระดับสากล

ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่ว่า มีอะไรบ้าง?

ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ได้แก่

 1. ผลิตมากเกินไป (Over Production)
 2. มีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing)
 3. การขนย้าย (Conveyance)
 4. สินค้าคงคลัง (Inventory)
 5. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
 6. การรอคอย (Waiting)
 7. การเกิดของเสีย (Defect)

กิจกรรมหลักในการปรับปรุงของระบบการผลิตแบบ JAPS

 1. Implement Monodsukuri Concepts
 2. Work Site Control
 3. Continuous Flow
 4. Standardized Works
 5. Maximized Equipments Effectiveness
 6. Pull System
 7. JIDOKA Concepts
 8. Kaizen of Standardized Work

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็ว
 2. ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์การสู่ความเป็นเลิศในการผลิต
 4. นำเทคนิคการผลิตแบบ Japanese Style ไปปรับใช้ให้เหมาะสมอุตสาหกรรมของแต่ละองค์การ
 5. เกิดความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและวิธีการทำงาน จนเกิดระบบการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรตนเอง

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ได้ให้บริการให้คำปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตดังนี้

 1. ตรวจประเมินผลการดำเนินการของบริษัท (JAPS Assessment)
 2. ให้การฝึกอบรมในเครื่องมือหลักของ JAPS
 3. ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Consulting) ตามหลักการของ JAPS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 628 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment