Quality Control Circle (QCC) กลุ่มคุณภาพ / กลุ่ม QC

Quality Control Circle (QCC) กลุ่มคุณภาพ / กลุ่ม QC

บทนำ

ยุคสมัยของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป จากยุคที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยี ที่ใครมีเหนือกว่าก็จะสามารถชนะคู่แข่งขัน เมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อะไรๆก็ไม่ต่างกันเสียแล้ว ยุคนี้จุดต่างจึงอยู่ที่ว่าคนของใครเก่งกว่ากัน การทำให้คนในองค์การเก่งนั้นไม่ยาก เพราะเราสามารถฝึกอบรมได้ ซึ่งเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำกันเยอะแยะ แต่การที่ทำให้คนเก่ง อยากอยู่ อยากทำ อยากคิด นั้นไม่ง่าย องค์การจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้คนเก่ง อยากอยู่ อยากทำ อยากคิด ในประเทศญี่ปุ่นเองมีแนวคิดในการให้พนักงานของเขาทั้งองค์การ มีส่วนร่วมในการบริหาร โดยใช้กลุ่มคุณภาพ (QCC) เพื่อตัวพนักงานเองจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงอัน เป็นการบรรลุความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งตามทฤษฎีลำดับชั้นความต้องการของ มาสโลว์(ซึ่งมีอยู่ห้าขั้น) อีกทั้งผู้บริหารเองก็มองเห็นศักยภาพของพนักงานในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นับเป็นการขุดเพชรตมมาเจียรนัย และปัญหาส่วนใหญ่ที่พนักงานได้มีส่วนร่วมแก้ไขนั้นมักเป็นปัญหาลดความ เหนื่อยยากในการทำงานให้น้อยลง จึงทำให้พนักงานมีชีวิตการทำงานดีขึ้น มีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น ก่อให้เกิดการอยากที่จะคิด อยากที่จะทำ
ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ หลายองค์การได้หันมาสร้างความเก่งให้กับพนักงานในรูปแบบการทำกลุ่มคุณภาพ (QCC) องค์การสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือ และเมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายนอกและภายในประเทศ

qcc 

นิยาม

QC Circle หรือ QCC หรือ กลุ่ม QC คืออะไร? (Fundamentals of QC Circle แก้ไขปี 1995)

 1. กลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยพนักงานที่อยู่หน้างาน
 2. ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพงาน สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการได้ด้วยตนเองตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (Autonomous)
 4. ใช้ QC Concept และ เทคนิค ในการแก้ไขปัญหา
 5. ดึงความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานออกมาใช้ และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้องค์การมีเครื่องมือในการบริหารงานคุณภาพ โดยช่องทางพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม
 2. สร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานได้รู้ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานได้
 3. สร้างแนวทางการบริหารให้กับผู้บริหารในแนวทางที่ถูกต้อง

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ขอบเขตการให้บริการแบ่งเป็น 3 ระยะ (Phase)

 • Phase I: สำหรับองค์การที่ไม่เคยมี QCC มาก่อน
 • Phase II: สำหรับองค์การที่เคยมี QCC มาแล้ว 1-3 ปี ที่ต้องการปรับปรุง QCC ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • Phase III :การถ่ายทอดนโยบายลงสู่ กลุ่ม QC หรือ QCC ที่ให้ประสิทธิผล

ประโยชน์

 1. เพื่อพัฒนาพนักงานหน้างานให้มีความเก่งมากขึ้น
 2. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานของหน่วยงาน ให้อยากอยู่ อยากทำ อยากคิด
 3. พัฒนาทีมงานให้เข้าใจบทบาทตัวเอง เพื่อการประสานงานกัน ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการเป็นหัวหน้างานในอนาคต เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน
 4. เพื่อช่วยกำหนดมาตรฐานในการควบคุมงาน และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานของพนักงานให้สูงขึ้น
 5. ช่วยให้ได้สินค้าและบริการมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 6. ช่วยแบ่งเบาหน้าที่งานจากหัวหน้า ทำให้หัวหน้ามีเวลาทำงานด้านอื่นเพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2717-3000 ต่อ 632 โทรสาร 0-2719-9489-90

 

Leave a Comment