เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขยายเวลารับสมัคร Excellent Survival in COVID-19 Grand Prixเรื่องเล่า...กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ QCC Kaizen 5SICOSA Web-Seminarการจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤติ (Online)ก้าวสู่ IoT Factory ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจยุค New NormalTPA Safety Week SeminarTPA Package DIYJapanese CoursesFlash Trainingผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost Automation6 Modules & Safety Competency TestKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.
ก้าวสู่ IoT Factory ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจยุค New Normal การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 Executive Seminar

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2021TPA Thailand Award 2021 ScheduleTPA Thailand Award 2021 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P21PJ040DT Autonomous MaintennaceAM for ECCAM for ECC 20/09/2021
M21NO071DT เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)(Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Online) 21/09/2021
E21VS084DT ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น (Online)Safety Basic AssessorSafety Basic Assessor 21/09/2021
A21LM304DT การจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤติ (Online)HOW TO Manage Normal Working Time in Covid-19 Situation (Online)HOW TO Manage Normal Working Time in Covid-19 Situation (Online) 22/09/2021
M21NO059DT ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร (Online)Reduce production costs (Online)Reduce production costs (Online) 23/09/2021
M21NO068DT การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา)(Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke(case Study) (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke(case Study) (Online) 23/09/2021
M21NO061DT การสร้างสายธารแห่งคุณค่า : VSM (Workshop) (Online)Value Stream Mapping Technique : VSM (Online)Value Stream Mapping Technique : VSM (Online) 24/09/2021
H21YW004DT TPA Forum Special : Human Development for Thailand 4.0 by Dr.Apichart ThongyuTPA Forum : Human Development for Thailand 4.0 by Dr.Apichart ThongyuTPA Forum : Human Development Thailand 4.0 24/09/2021
P21LM058DT ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)Safety Maintenance :Practice (Online) 28/09/2021
A21SL240DT เทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (Sharing)Coaching Technique for Change in New NormalCoaching Technique for Change in New Normal 28/09/2021
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E21NO077DT ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001(Online)ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation 20/09/2021
C21NO034DT เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2016 (Online)෤�Ԥ������ҧ��ҿ���ѧ����ش����촴��� Excel 2016 (Online)෤�Ԥ������ҧ��ҿ���ѧ����ش����촴��� Excel 2016 (Online) 20/09/2021
I21SL058DT รู้ลัดการอ่านใบเซอร์สอบเทียบ (Online)How to Read Calibration Certificate in Short (Online)How to Read Calibration Certificate in Short (Online) 20/09/2021
Q21NO044DT การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online) 20/09/2021
P21PJ040DT Autonomous MaintennaceAM for ECCAM for ECC 20/09/2021
M21NO071DT เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)(Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Online)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Online) 21/09/2021
E21NO049DT ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ(Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using 21/09/2021
P21NO034DT การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า ( Online )Maintenance Administration for Young Executive ( Online )Maintenance Administration for Young Executive ( Online ) 21/09/2021
A21NO208DT การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System 21/09/2021
E21VS084DT ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น (Online)Safety Basic AssessorSafety Basic Assessor 21/09/2021
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
H21YW004DT TPA Forum Special : Human Development for Thailand 4.0 by Dr.Apichart ThongyuTPA Forum : Human Development for Thailand 4.0 by Dr.Apichart ThongyuTPA Forum : Human Development Thailand 4.0 24/09/2021
H21YW002DT TPA Forum # 2 : ก้าวสู่ IoT Factory ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจยุค New Normal : การปรับใช้ IoT แบบง่ายๆ By ณรงค์ศักดิ์IoTIoT 01/10/2021
Q21KB099DT แนวทางดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 21/10/2021
Q21LM071TL ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015ISO9000:2015ISO9000:2015 30/12/2021

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.361

TPA Training Program Vol.360

TPA Training Program Vol.359
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021