ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Problem Solving (Online)ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)Quality Improvement Techniques for TechnicianSGA:Small Group Activities by QCCTPM Instructor Certificate ProgramFinding New Start UPMonodzukuri test 2020เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing Programประกาศ...เลื่อนรับสมัคร Thailand 5S Award 2020Lean Master Certification ProgramProductivity Leader Boot CampBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour law

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E20SH001JL Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19 14/07/2020
P20PT049P ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1 15/07/2020
Q20PT018P การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment 16/07/2020
E20KB021DT การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker 17/07/2020
C20YW012DT รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น 20/07/2020
P20LM010DT ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online) 22/07/2020
E20SH002JL ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management 29/07/2020
E20SH011J ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management 29/07/2020
Q20LM010DT การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) 30/07/2020
I20NO058P ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA5Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 StandardEvaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard 30/07/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A20SH007J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management Dispute 02/07/2020
P20PT002DT ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques 02/07/2020
A20SH111P Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practice 02/07/2020
A20SH005JL กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute 02/07/2020
E20KB008E ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator 07/07/2020
E20SH004J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習 08/07/2020
A20SH029DT วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่น (Online)Cross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way 09/07/2020
A20SH145P วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่นCross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way 09/07/2020
A20LM124P EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader 09/07/2020
E20KB020P กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015 09/07/2020
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.346 new

TPA Training Program Vol.345

TPA Training Program Vol.344

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020