ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Best Practice)I-MonodzukuriIATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)Digital Transformation Strategyพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรTouch Internet of Things:IoT BasicStartup Entrepreneurship ProgramChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 5S Master Certification ProgramMaster Certification for Lean Officeแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564Promodel Simulation Program Workshop : Basic LeveMonodzukuri test 2020Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

คำขวัญ สสท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
Q20LM021DT QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online) 25/01/2021
A20SH011JL Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance course????????????????? 26/01/2021
Q20LM022DT QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online) 01/02/2021
M20LM024DT การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZDZero Defect : ZD 01/02/2021
E20KB055DT เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System 01/02/2021
Q20LM029DT เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (Online)New 7 QC Tools (Online)New 7 QC Tools (Online) 02/02/2021
Q20LM023DT ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online) 02/02/2021
A20MP037DT จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super MemorySuper MemorySuper MemorySuper Memory 02/02/2021
A20MP036DT หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา(Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation 02/02/2021
M20LM021DT ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing System 02/02/2021
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
Q20LM021DT QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online) 25/01/2021
A20PJ001SC Startup Entrepreneurship ProgramStartup Entrepreneurship ProgramStartup Entrepreneurship Program 25/01/2021
A20SH011JL Import-Export in Thailand for Japanese Management Part III : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part III : Advance course????????????????? 26/01/2021
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E20KB121P เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (ฟรี)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System 01/02/2021
E20KB122P Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (ฟรี)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety 08/02/2021
E20KB123P เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (ฟรี)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System 12/02/2021
E20KB120P การปรับปรุงสถานที่การทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (ฟรี)Workplace Safety ImprovementWorkplace Safety Improvement 18/02/2021

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.353 new

TPA Training Program Vol.352

TPA Training Program Vol.351

TPA Plan Year 2021

TPA Training Program Vol.350

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021