การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Quality Improvement Techniques for TechnicianSGA:Small Group Activities by QCCTPM Instructor Certificate ProgramMonodzukuri test 2020Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing ProgramLean Master Certification ProgramBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour law

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E20KB029DT การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System 21/09/2020
M20PT001DT การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) 21/09/2020
M20PT009DT ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) 22/09/2020
M20PT008DT การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri 23/09/2020
E20KB028DT การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants 29/09/2020
Q20PT008DT QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) 30/09/2020
A20LM022DT หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process 30/09/2020
P20VS002SC Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 01/10/2020
I20NO024DT การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR 02/10/2020
I20NO025DT ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement 03/10/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E20KB014E ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor 21/09/2020
I20NO092P ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II 21/09/2020
E20KB029DT การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System 21/09/2020
P20LM066P ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 21/09/2020
C20YW015P การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016 21/09/2020
E20KB051P การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System 21/09/2020
A20LM070P การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer 21/09/2020
M20MP008S ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator 21/09/2020
M20PT001DT การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) 21/09/2020
Q20LM066P QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools) 22/09/2020
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A20MP178P ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsObjective and Key ResultObjective and Key Result 25/09/2020

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.349

TPA Training Program Vol.348

TPA Training Program Vol.347

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020