ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ หมวดข้อมูล

โครงสร้างองค์กร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด แผนและขั้นตอนการทดสอบเพื่อรับรองความสามารถบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด ขอบข่ายการให้บริการและค่าธรรมเนียมการขอรับบริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

เอกสารเผยแพร่ หมวดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข R-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง ISO/IEC 17024 ดูรายละเอียด
R-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อจดทะเบียนบุคลากร ดูรายละเอียด
R-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทำงานรูปแบบการรับรอง ดูรายละเอียด
R-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของผู้/คณะทำงานตัดสินให้การรับรองดูรายละเอียด
R-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบดูรายละเอียด
การอุทธรณ์และการร้องเรียน คู่มือการปฏิบัติงาน การร้องเรียนและอุทธรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด
แบบรับข้อร้องเรียน ดาวน์โหลดจากที่นี่ ดูรายละเอียด
การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการรับรองความสามารถบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด การตรวจควบคุมการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ ดูรายละเอียด