แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/08/20171.0M17PT046P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)(เลื่อนจากวันที่ 02/08/2017Postpone from 02/08/20172017年08月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
222/08/20171.0M17KB008D : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/08/20171.0M17PT053P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
424/08/20171.0M17PT054P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
524/08/20171.0M17PT055P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
601/09/20171.0M17PT057P : การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 WhyDaily Management by 3Gen and 5 WhyDaily Management by 3Gen and 5 Why2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
705/09/20172.0M17PT058P : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
805/09/20171.0M17PT059P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
906/09/20171.0M17PT060P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1007/09/20172.0M17NB009D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM and POKA YOKEHuman Error Prevention by VM and POKA YOKE5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/09/20172.0M17PT061P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1207/09/20171.0M17PT062P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1307/09/20171.0M17MP006S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1408/09/20171.0M17PT063P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1512/09/20172.0M17PT064P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1612/09/20172.0M17PT065P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1712/09/20172.0M17PT066P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1813/09/20171.0M17PT086P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1914/09/20171.0M17PT067P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2015/09/20171.0M17PT068P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2119/09/20172.0M17PT069P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2220/09/20171.0M17PT073P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2320/09/20171.0M17PT070P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2421/09/20172.0M17PT056P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizennew5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2521/09/20171.0M17PT072P : การบริหารงานประจำวันในสายงานผลิต : Daily Management in Manufacturingการบริหารงานประจำวันในสายงานผลิต : Daily Management in Manufacturingการบริหารงานประจำวันในสายงานผลิต : Daily Management in Manufacturing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2627/09/20171.0M17MP007S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2728/09/20171.0M17PT071P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2802/10/20171.0M17PT088P : บริหารงานหน้างานด้วย 3Gen และ 5 WhyDaily Management by 3Gen and 5 WhyDaily Management by 3Gen and 5 Why2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2903/10/20172.0M17NB011D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3003/10/20171.0M17PT074P : Warehouse ManagementWarehouse ManagementWarehouse Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3105/10/20171.0M17NB010D : Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3205/10/20172.0M17PT075P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3305/10/20172.0M17PT076P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3407/10/20171.0M17MP005S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)(เลื่อนจากวันที่ 19/08/2017Postpone from 19/08/20172017年08月19日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3510/10/20172.0M17PT077P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3610/10/20171.0M17PT078P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด(Poka-Yoke)จากคน แนว ISO9001:2015 (ข้อกำหนด 8.5.1 g)POKA YOKE ManagementPOKA YOKE Management3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3711/10/20172.0M17PT079P : วางแผนความต้องการใช้วัสดุและวางแผนความต้องการกำลังผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3811/10/20171.0M17PT080P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3911/10/20172.0M17MP008S : การบริหารการผลิต (อย่างมืออาชีพ)การบริหารการผลิต (อย่างมืออาชีพ)การบริหารการผลิต (อย่างมืออาชีพ)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4016/10/20171.0M17PT081P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4117/10/20171.0M17PT082P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4217/10/20171.0M17PT083P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4318/10/20171.0M17PT084P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4419/10/20171.0M17PT085P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4521/12/20172.0M17PT087P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます