แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
117/01/20171.0M16NR086P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
217/01/20171.0M16NR087P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
318/01/20171.0M16NR063P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (ด้านบริหารจัดการ)POKA YOKE ManagementPOKA YOKE Management(เลื่อนจากวันที่ 13/10/2016Postpone from 13/10/20162016年10月13日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
418/01/20171.0M16NR088P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
518/01/20171.0M16NR089P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
624/01/20171.0M16NR091P : Warehouse ManagementWarehouse ManagementWarehouse Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
726/01/20172.0M16NR090P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)(เลื่อนจากวันที่ 19/01/2017Postpone from 19/01/20172017年01月19日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
826/01/20172.0M16NR092P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
928/01/20171.0M16MP007S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1031/01/20171.0M16MP009S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1102/02/20172.0M16NR093P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1202/02/20172.0M16KB013D : การฉีดพลาสติกขั้นสูงAdvanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1307/02/20171.0M16NR094P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1407/02/20172.0M16NR095P : วางแผนความต้องการใช้วัสดุและวางแผนความต้องการกำลังผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1509/02/20172.0M16NR096P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1610/02/20171.0M16NR060P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2016Postpone from 05/10/20162016年10月05日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1710/02/20171.0M16NR097P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1814/02/20171.0M16NR098P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1914/02/20172.0M16NR099P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Solving and Data AnalysisProblem Solving and Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2015/02/20173.0M16NR077P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)(เลื่อนจากวันที่ 23/11/2016Postpone from 23/11/20162016年11月23日から延期した )6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2115/02/20173.0M16KB010D : ระบบงานวิศวกรรมการผลิต : ภาคปฏิบัติProduction Engineering Management (Pratice)Production Engineering Management(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2016Postpone from 15/11/20162016年11月15日から延期した )new8,500.0010,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2217/02/20172.0M16MP008S : การบริหารการผลิต(อย่างมืออาชีพ)Professional Production ManagementProfessional Production Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2317/02/20171.0M16NR100P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover)Machinq quick set by SMED Technique (Quick Changeover)(Quick Changeover)Machinq quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2417/02/20171.0M16KB014D : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2520/02/20171.0M16NR101P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2623/02/20171.0M16NR102P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2723/02/20171.0M16NR103P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2823/02/20171.0M16NR104P : Lean ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2923/02/20171.0M16MP010S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3001/03/20172.0M16NB015D : การจัดการสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศตลอดโซ่อุปทานModern management excellence throughout the supply chainModern management excellence throughout the supply chain10,000.0012,000.00
3102/03/20172.0M16NR105P : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3207/03/20171.0M16NR106P : บริหารงานหน้างานด้วย 3 G และ 5 WhyDaily Management by 3G and 5 WhyDaily Management by 3G and 5 Why2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3308/03/20172.0M16NR068P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2016Postpone from 02/11/20162016年11月02日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3409/03/20171.0M16NR107P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3510/03/20171.0M16NB011S : เพิ่มผลิตภาพง่ายๆ ด้ายการจัดการแบบลีน Simply Productivity Improvement with Lean System Simply Productivity Improvement with Lean Systemnew3,000.003,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
3614/03/20171.0M16NR083P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2016Postpone from 22/12/20162016年12月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3715/03/20171.0M16NR108P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3816/03/20171.0M16NR109P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3917/03/20171.0M16NR110P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยระบบบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます