News & Topics

ข่าวและบทความต่างๆ ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ

Monodzukuri Test Online (ภาษาไทย)Monodzukuri Test 2021บริการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรSmart MonodzukuriKarakuri : Low Cost Automationหลักสูตรผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร ปี 2564ประกาศผลสอบ Monodzukuri Test 2020Online AssessmentKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)