หลักสูตรทั้งหมด

ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การตลาดและการขายยุคดิจิทัล
การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ “Kaizen”
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
ปั้น Team อย่างไร? ให้ Work
I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้อง
Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย
กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่
การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา
การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการสร้างความร่วมมือในการท างานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน
ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทา งาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์
ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ)
พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน
เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน
กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย
เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา
EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน E-mail
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์
ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงใจฝ่ายบริหาร
KAIZEN เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไร? ไม่ให้น่าเบื่อ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
การบริหารงานเอกสาร
คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ
จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ
เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งาน
บริหารเวลาเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาการสั่งงาน และการติดตามงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
การเป็น“ผู้ตาม”เพื่อก้าวเป็น“ผู้นำ” (หัวหน้า) แบบยอดเยี่ยม
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเรื่อง "คน" สาหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการโค้ชและให้คำ ปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา
สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
หัวหน้างานยุคใหม่
12 วิถี พลัง(เคล็ดไม่ลับ)สู่ความสำเร็จ
เทคนิคการทำแผนการตลาด
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN
วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงาน
การพัฒนาพนักงานขาย
16 สไตล์คน 16 วิธีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ
เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ
การพูดและการฟัง..เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงาน
กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ
การหา Customer lnsight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับ
Self Talk เพื่อพัฒนากรอบความคิดสู่ความสา เร็จในงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วง
การวางแผนปฏิบัติงาน
การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทางานที่ง่ายขึ้น
การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพ
การสร้างกระบวนการทางานอัตโนมัติด้วย Macro and VBA in Excel 2016
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ
วิธีสร้างความร่วมมือในการทางานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน Excel
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน
การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทาระบบบริหารสินค้าคงคลัง
เทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel ระดับ 1
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word
เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ในโปรแกรม PowerPoint 2016
เทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel ระดับ 2
เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอสไตล์ Infographic ด้วย PowerPoint 2013
การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016
การสร้าง Presentation สไตล์ Infographic & Interactiveด้วย PowerPoint 2016
Modern Warehouse Management Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่)
เคล็ดไม่ลับ การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย 5G
การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทางานด้วย 3
เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen
เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์
โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์แบบลีน
กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การกำหนดตารางผลิตและควบคุมสำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง
การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่
IATF 16949:2016
การจัดการสินค้าคงคลัง-วัสดุซ่อมบำรุง
การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร
การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques
ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ
การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ POKA YOKE
การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์
การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากล
การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM -2
การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional Team
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE
เพิ่มศักยภาพองค์กรเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลงด้วย Brick Game
Kaizen for All เปลี่ยนวิถีงาน ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
5ส ยกระดับระบบ มุ่งสู่มาตรฐานระดับประเทศ
Business Process Improvement by Lean Thinking
SMART Maintenance and Service Officer
kaizen for lean
TPA Package DIY
Smart Supply Chain for Senior Executive
Karakuri Kaizen for EEC
การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop
Focus Improvement
Autonomous Maintenance
Kaizen for Manufacturing
Predictive Maintenance
Teambuilding / Walk Rally
14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
เจาะลึก AIAG _ VDA FMEA
มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105E
Basic QC Circle
กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
Understanding RBA V6.0.0 (2018)
QC TECHNIQUES : 7 QC TOOLS
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ รากเหง้าสาหรับวิศวกร Root Cause Analysis Techniques for Engineers
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001: 2015
ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit
ISO /IEC 17025 : 2017 Requirement 2017 Requirement มอก.17025 และความสำคัญของการรับรองห้องปฏิบัติการ
ISO /IEC 17025 : 2017 Documentation การจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับ ISO /IEC 17025 :
Method Validation for Testing & Calibration Lab
เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017
เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
เทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO19001: 2018
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด IATF 16949: 2016
การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ชนิด TA (Task Achieving)
การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ
สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน COST REDUCTION
การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
Basic Statistics for Quality Improvement
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสาหรับวิศวกร
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร
สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
กิจกรรมกลุ่ม Basic QCC
การประเมินความเสี่ยง ISO 9001: 2015