หลักสูตรทั้งหมด

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
A001ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับ
A004EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงาน
A007เทคนิคการนำเสนอ
A008การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7Q
A010การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
C001เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint 2010
C002เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 1
C003เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2
I001การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
I002การจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับ ISO/IEC 17025:2005
I004การตรวจติดตามภายในห้องทดสอบ ISO/IEC 17025
I006การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
M001การบริหารงานประจำวันในสายการผลิต
M004การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีน
M005เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU
M006เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมด้วย การปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า
P0015ส กับการเพิ่มผลิตภาพ
P0025ส ปลุกพลังในตัวคุณ
P003การตรวจประเมินระบบ 5ส อย่างมืออาชีพ