A หมวดการบริหารจัดการ

ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การตลาดและการขายยุคดิจิทัล
การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ “Kaizen”
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
ปั้น Team อย่างไร? ให้ Work
I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้อง
Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย
กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่
การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา
การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการสร้างความร่วมมือในการท างานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน
ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทา งาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์
ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ)
พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน
เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน
กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย
เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา
EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน E-mail
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์
ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงใจฝ่ายบริหาร
KAIZEN เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไร? ไม่ให้น่าเบื่อ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
การบริหารงานเอกสาร
คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ
จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ
เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งาน
บริหารเวลาเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาการสั่งงาน และการติดตามงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
การเป็น“ผู้ตาม”เพื่อก้าวเป็น“ผู้นำ” (หัวหน้า) แบบยอดเยี่ยม
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเรื่อง "คน" สาหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการโค้ชและให้คำ ปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา
สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
หัวหน้างานยุคใหม่
12 วิถี พลัง(เคล็ดไม่ลับ)สู่ความสำเร็จ
เทคนิคการทำแผนการตลาด
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN
วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงาน
การพัฒนาพนักงานขาย
16 สไตล์คน 16 วิธีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ
เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ
การพูดและการฟัง..เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงาน
กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ
การหา Customer lnsight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับ
Self Talk เพื่อพัฒนากรอบความคิดสู่ความสา เร็จในงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วง
การวางแผนปฏิบัติงาน
การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน