M หมวดการบริหารการผลิต

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
M001การบริหารงานประจำวันในสายการผลิต
M004การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีน
M005เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU
M006เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมด้วย การปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า