ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
สมคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ES.FM.097-8-19/06/2562

แบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-House Training)

1. ข้อมูลบริษัทเพื่อติดต่อประสานงาน
สมาชิก เลขที่ ไม่ใช่สมาชิก
ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) :
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี) :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : ต่อ : โทรสาร : E-mail :
ประเภทอุตสาหกรรม : จำนวนพนักงานทั้งหมด : คน

ระบบคุณภาพภายในหน่วยงาน
ISO 9000 Vision : ปี : ISO 14000 : ปี ISO 17025 : ปี
Qcc เริ่มตั้งแต่ปี : 5 ส เริ่มตั้งแต่ปี : อื่นๆ :
อยู่ระหว่างการดำเนินการระบบ :


2. ข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำหลักสูตร
เนื้อหา (Content) : มี (ตามแนบ) ยังไม่มี
1. ชื่อหลักสูตร : ระยะเวลา วัน หรือ ชั่วโมง
2. รูปแบบการสัมมนาที่ต้องการ บรรยาย บรรยายและฝึกปฏิบัติ อื่นๆ
3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    เป็นหลักสูตรที่จัดตามแผนการจัดฝึกอบรม     เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายประจำปี
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     มีปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
4. เนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ
   1)
   2)
   3)
5. วันที่ต้องการจัดอบรม : สถานที่ จังหวัด
6. จำนวนผู้เข้าอบรม คน มีคุณสมบัติดังนี้
   1) มีวุฒิการศึกษาระหว่าง ( คน) ถึง ( คน)
   2) มีตำแหน่งงานระหว่าง ( คน) ถึง ( คน)


3. ข้อมูลเพื่อพิจารณาการออกใบเสนอราคา
1. งบประมาณที่จัดสรรไว้ บาท
2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไม่มี มี 1. 2. 3.
3. วุฒิบัตรจากสมาคมฯ ต้องการ ไม่ต้องการ
4. ต้องการใบเสนอราคาเพื่อ เสนอผู้บริหาร เปรียบเทียบ อื่นๆ

หมายเหตุ : ****ทางแผนกฯจะส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาภายใน 3-5 วัน ทำการ****
ไฟล์ที่จะแนบ :
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7173000-29 โทรสาร 02-7173605
คุณวารินทร์(ต่อ 761) /คุณพนิดา (ต่อ 762) / คุณวัชราภรณ์(ต่อ 763)/คุณกรุณา (ต่อ 764)