วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อรับ…Thailand Kaizen Award 2018

Kaizen ถือได้ว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen ขึ้น ภายใต้รางวัล Thailand Kaizen Award ทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร ที่นำ Kaizen เข้าไปช่วยในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ทั้งยังสามารถ ขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

สนใจส่งผลงานเข้าประกวด คลิก Thailand Kaizen Award 2018 – ใบสมัครผลงาน Kaizen