:ความเป็นมา:

KANO Quality Award

 

 


หนังสือ TQC (Total Quality Control) ที่เห็นอยู่นี้ได้ตีพิมพ์ขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1985 หรือเมื่อ 25 ปีก่อน เป็นหนังสือประกอบการบรรยายในหลักสูตรต่างประเทศ จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหัวข้อเรื่องการบริหาร TQC สำหรับผู้บริหาร หรือที่เรียกว่า TQM (Total Quality Management) ในปัจจุบัน  โดย Prof.Dr.Noriaki Kano  ท่านได้ให้เกียรติอย่างสูงกับ สมาคมฯ ในการนำประสบการณ์ความรู้และกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับผู้บริหารของอุตสาหกรรมไทย  นับจากวันนั้นมา Kano’s House ก็ได้มีการเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะจุดเด่นของ Kano’s House นั้นมีความหมายลึกซึ้ง  เข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงความเป็นเรื่องราว “Story” ความเชื่อมโยงของหลักการบริหาร ปรัชญาบริหาร อย่างเป็นเหตุเป็นผล  การวางกลยุทธ์  การกำหนดเป็นนโยบาย การกระจายนโยบาย เชื่อมโยงสู่การบริหารงานประจำวัน  เชื่อมโยงระดับกระบวนการด้วยการบริหารข้ามสายงาน และตอบสนองต่อนโยบายด้วยความแข็งแรงของพนักงานหน้างานในรูปของกิจกรรม QCC  โดยหลักการของ Dr.Deming หรือวงจร PDCA   สิ่งสำคัญคือ TQM Concept แนวคิดหรือภาษาของ TQM ในการที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่ การบริหารด้วยข้อมูลจริง  ลูกค้าคือกระบวนการถัดไป  การใช้ PDCA  การเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ (Process Oriented)  การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน  การจัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาที่อาจารย์คาโนท่านได้มาปลูกเอาไว้ให้กับอุตสาหกรรมไทยนานกว่า 20 ปี

 

ตลอดเวลาท่านยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการรางวัล Deming Prize เป็นกรรมการก่อตั้งองค์กรศูนย์รวมด้านคุณภาพแห่งเอเชียหรือ ANQ (Asian Network Quality Award) และท่านยังได้รับรางวัล Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, Jack Lancaster Medal จาก America Society for Quality   ถือได้ว่าท่านได้สร้างผลงานด้านคุณภาพมาโดยตลอด

 

การส่งเสริมการบริหารระบบงานคุณภาพ สมาคมฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งระดับกลุ่ม องค์การ โดยได้จัดงาน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม  เพื่อส่งเสริมให้มีการนำการบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน  การสร้างทีมด้วย QCC โดยเชิดชูเกียรติสำหรับกลุ่ม QCC ที่มีผลงานดีเด่น และนำมาเผยแพร่ Best Practice เพื่อให้องค์การอื่น ๆ เกิดการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2550 สมาคมฯโดยคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ต่อยอดรางวัลดังกล่าวจากกลุ่มเพิ่มขึ้นในรูปขององค์การที่มีการนำระบบบริหาร TQM ไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับแนวทางที่สมาคมฯได้ถ่ายทอดระบบบริหาร TQM ในแบบของอาจารย์คาโนมากว่า 20 ปีนั้น  จึงเห็นควรว่า

 

“ควรมีการจัดตั้ง KANO Quality Award เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินองค์การที่บริหารด้วยTQM อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม  ให้มีการแลก เปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างยั่งยืน และเชิดชูเกียรติสำหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการดีเด่น”

 

การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดประเมินผล KANO Quality Award จึงได้เกิดขึ้น และต้องขอบพระคุณในความกรุณาของ Prof.Dr. Noriaki Kano เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้ชื่อท่าน อีกทั้งยังแนะนำ ให้ความรู้กับทีมกรรมการในการพัฒนาเกณฑ์รางวัลด้วยตัวท่านเอง  ทั้งยังบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือโครงการส่งเสริมรางวัลคุณภาพคาโน ถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีความจริงใจและหวังดีต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง

 

ในปี พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีแรกที่มีการนำร่อง การมอบ KANO Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  โดยอาจารย์คาโน จะเป็นผู้ติดตามการตรวจประเมินองค์การอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนในงาน   จึงถือได้ว่าเป็นศักราชใหม่ของวงการคุณภาพที่อุตสาหกรรมไทยจะสามารถนำแนวทางการบริหารงานคุณภาพในรูปแบบของ Kano’s House ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการอุตสากรรมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันองค์การให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในที่สุด

หน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับ KANO Quality Award ปี 2551

÷  บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด

÷  บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

÷  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

÷  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

÷     บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

 

ปี พ.ศ. 2552 สมาคมฯ กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้าน TQM โดยจะเริ่มมอบรางวัล KANO Quality Award สำหรับองค์การที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในศักยภาพเชิงแข่งขันเหนือคู่แข่งขันอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป จึงได้เปิดรับสมัครองค์การที่มีผลงานดีเด่นด้าน TQM สมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award  ด้วยรางวัล KANO Quality Award เป็นรางวัลสู่ระดับสากลและเป็นรางวัลทรงเกียรติ ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติและอนุมัติรางวัล KANO Quality Award ดังนี้

1. ดร.วิฑูรย์        สิมะโชคดี            ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ดร.ผณิศวร      ชำนาญเวช          นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

3. คุณกานต์        ตระกุลฮุน            กรรมการผู้จัดการใหญ่       บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4. คุณนินนาท     ไชยธีรภิญโญ       รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. คุณถาวร         ชลัษเฐียร            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

 

ประเภทรางวัล

กรรมการจะพิจาณาตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ

900 คะแนนขึ้นไป             ได้รับ Diamond Award

800 – 899 คะแนน           ได้รับ Golden Award

700 – 799 คะแนน           ได้รับ Silver Award

600 – 699 คะแนน            ได้รับ Bronze Award

500 – 599 คะแนน           ได้รับ Certificate

ความแตกต่างของ QCC กับ KANO

QCC เป็นรางวัลประเภทกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการนำการบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน  การสร้างทีมด้วย QCC

KANO เป็นรางวัลประเภทองค์การ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ TQM ในรูปแบบของ Prof.Dr.Noriaki Kano

วิสัยทัศน์

  1. เป็นรางวัลด้านคุณภาพตามแนวทาง TQM ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย
  2. เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  3. เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ ตามแนวทาง TQM ของ Prof.Dr.Noriaki Kano
  4. เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีความมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพของสินค้า

และบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา

 

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์การที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท พยายามในการนำ TQM ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
  1. ให้การยอมรับ เชิดชูเกียติแก่องค์การที่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพขององค์การ
  2. เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์การที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ TQM เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณะ
  3. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
  4. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ โดยใช้หลักการ TQM
  5. ช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของภาครัฐและธุรกิจไทย