ขอเชิญส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญองค์กรที่นาระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลสาเร็จ ส่งผลการดาเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2018 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่ Thailand Lean Award 2018

ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ
ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผล Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ 27 มิถุนายน 2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Thailand Lean Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ 27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ… “Lean อย่างไร ? ให้องค์กรกำไร”

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ… “Lean อย่างไร ? ให้องค์กรกำไร” & เสวนาพิเศษ “แนวคิดการบริหารยุคใหม่ภายใต้การนำระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร” เคล็ด (ไม่) ลับ มุ่งสู่ Thailand Lean Award 2017 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเอกสารประกอบ บรรยายพิเศษ…Lean อย่างไร ให้องค์กรกำไร

Executive Interviews

คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ คุณฉัตรแก้ว ฮาตะระวัง คุณธนา อติวัฒนานนท์ คุณบุญชัย ปันทุระอัมพร
คุณปัทมา เอื้ออรรถการ คุณระวี ธีรเนตร คุณสมโชค แก้วสี่ดวง คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนาวรรณา

ประกาศผล Thailand Lean Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผล Thailand Lean Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ ท่านสามารถดูรายละเอียดจากที่นี่ ประกาศผล Thailand Lean Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ