Executive Interviews

คุณสมชาย ขวาหาญ คุณวิญญู ตัณฑะพานิชกุล คุณดวงสุดา อริยวงศ์วิวัฒน์ คุณพงศ์ธร วงศ์ศยรัตน์
คุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ คุณระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ คุณณานนท์ โปษยะจินดา คุณโกศล พรหมชุติมา
คุณวิชัย สุขประเสริฐกุล คุณพีรพล ทองอยู่ คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี คุณนิพัทธ์ ล้ำเลิศลักษณชัย

Thailand Quality Prize 2017 – รับสมัครผลงาน

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครผลงานด้าน QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2017 ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีสาหรับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา (Best Practice) ของแต่ละองค์กร

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้จากที่นี่ Thailand Quality Prize 2017 – รับสมัครผลงาน

บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ…
“QCC พัฒนาคน พัฒนา ความคิด พิชิตปัญหา” และ “เกณฑ์การพิจารณาผลงาน QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2017”

องค์กรที่มีคุณภาพ ย่อมเกิดจากบุคลากรหรือพนักงานคุณภาพที่มีอยู่ภายในองค์กรนั้นๆ การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้แก่พนักงาน ทั้งในเรื่องของตัวเนื้องานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ทางองค์กรจงใจตั้งใจให้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สร้างความเป็นเลิศและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัญหาทั้งสองลักษณะนี้จะถูกเอาชนะได้ด้วยทีมงานที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันและด้วยทีมงานที่มาจากหลายหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย QC Story หรือ วงล้อ PDCA นี้ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออคิด โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท

***สำรองที่นั่งด่วน

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตามไฟล์แนบ บรรยายพิเศษ…QCC พัฒนาคน พัฒนาความคิด พิชิตปัญหา และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Quality Prize 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จกับรางวัลคุณภาพ Thailand Quality Prize 2016 รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพ

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Quality Prize 2016 รอบชิงชนะเลิศ