Home › Category Archives › ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งเลื่อนการจัดงาน Thailand Quality Prize 2020 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชม…การนำเสนอผลงาน Thailand Quality Pirze 2020 รอบชิงชนะเลิศ 17-20 มี.ค. 2563


สูจิบัตร และใบสมัครThailand Quality Pirze 2020 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17-20 มีนาคม 2563

ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563


ประกาศผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2020 รอบคัดเลือก


ประกาศผล Thailand Quality Prize 2020 รอบคัดเลือก ผ่านเข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง