JP

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

** กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ด้านล่าง **
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทสมาชิก :
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) :
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :  จำนวนพนักงาน :   
ประเภทกิจการ :  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ส่วนที่ 2 ที่อยู่สำนักงาน/สาขา
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน :
1. สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล :
โทรศัพท์ : ต่อ : โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : ฝ่าย/แผนก :
เบอร์มือถือ : Email :

2. โรงงาน/สาขา ที่อยู่ :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล :
โทรศัพท์ : ต่อ : โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : ฝ่าย/แผนก :
เบอร์มือถือ : Email :

3. อื่นๆ (ถ้ามี) ที่อยู่ :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล :
โทรศัพท์ : ต่อ : โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : ฝ่าย/แผนก :
เบอร์มือถือ : Email :
ส่วนที่ 3 กรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศอื่นๆ
ลำดับ เปอร์เซ็นต์ร่วมทุน ประเทศที่ร่วมทุน ชื่อบริษัทร่วมทุน
1.
2.
3.
4.
5.
ส่วนที่ 4 โปรดระบุประเภทกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :
 
 
   ระบุ    
ส่วนที่ 5 โปรดระบุผลิตภัณฑ์ / บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ระบุ
ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องแล้วกด แล้วกด