เลื่อนการจัดงาน Awardผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost AutomationSmart Monodzukuri6 Modules & Safety Competency Testแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

คำขวัญ สสท Flash Training

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2021TPA Thailand Award 2021 ScheduleTPA Thailand Award 2021 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
Q21SH003J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 18/05/2021
E21NO019DT เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level 20/05/2021
M21LM011DT ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) 20/05/2021
A21MP021DT สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence (Online) 21/05/2021
Q21LM006DT ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online) 21/05/2021
E21NO020DT คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee 24/05/2021
M21MP018DT การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online) 25/05/2021
Q21NO020DT การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online) 25/05/2021
M21LM008DT การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online) 27/05/2021
E21NO021DT เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level 27/05/2021
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M21MP017DT Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online) 15/05/2021
I21NO009DT การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)Internal instrument calibration for industry (Online) 18/05/2021
Q21SH001JL Automotive Core Tools ManagementAutomotive Core Tools Management (Online)Automotive Core Tools Management (Online) 18/05/2021
Q21SH003J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 18/05/2021
A21MP041DT กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & Regulation (Online)Labor Law & Regulation (Online) 18/05/2021
Q21NO019DT กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online) 19/05/2021
E21NO019DT เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level 20/05/2021
M21LM011DT ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) 20/05/2021
A21MP043DT การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for Supervisor (Online)Management for Supervisor (Online) 20/05/2021
A21MP021DT สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence (Online) 21/05/2021
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.357 new

TPA Training Program Vol.356

TPA Training Program Vol.355

TPA Training Program Vol.354

TPA Plan Year 2021
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021