ระบบจองฝึกอบรมออนไลน์Training/Seminar Application FormTraining/Seminar Application Form

รายละเอียดหลักสูตรCourse Detail詳細ルート ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มPrice is not included VAT.バットは含まれていません
ชื่อหลักสูตรCourse NameCourse Name :
I22NO002DT แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)
วันที่อบรมCourse DateCourse Date : 30/03/2022 สมาชิกMember会員 : 9,458.00 ทั่วไปNon-Member一般 : 9,458.00
รายชื่อผู้เข้าอบรมList of ParticipantsList of Participants
ผู้เข้าอบรมท่านที่Participant No.Participant No. 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เป็นภาษาไทยเพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตรPlease fill in your name, surname and position in Thai for the correctness of he certificae.Please fill in your name, surname and position in Thai for the correctness of he certificae.
แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ขนาดไม่เกิน 1 MbPlease attach a copy of your ID card/passport with size less then 1 Mb.Please attach a copy of your ID card/passport with size less then 1 Mb.
แนบไฟล์Type :Type : PDF :
ข้อมูลผู้จองอบรมCoordinator InformationCoordinator Information แก้ไขข้อมูล คลิกที่รูปขวาEdit, please click an icon.Edit, please click an icon.

สถานที่ติดต่อContact InformationContact Information แก้ไขข้อมูล คลิกที่รูปขวาEdit, please click an icon.Edit, please click an icon.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งความยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลConsent Form for Processing Personal DataConsent Form for Processing Personal Data

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งท่านในฐานะผู้เข้าอบรมและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

This consent form is a part of the attached document “Personal Data Protection Policy for Trainees of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” which you, as a trainee and the subject of personal data, have read and know the stated policy in detail. Therefore, you can express your consent as follows:

This consent form is a part of the attached document “Personal Data Protection Policy for Trainees of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” which you, as a trainee and the subject of personal data, have read and know the stated policy in detail. Therefore, you can express your consent as follows:

ซึ่งเป็นผู้เข้าอบรม ให้เป็นผู้ติดต่อหรือประสานงาน หรือผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมของผู้เข้าอบรม ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าอบรม ตามที่สมาคมได้แจ้งไว้แล้ว จึงขอแสดงเจตนายินยอมดังต่อไปดังนี้

who is a trainee’s contractor, coordinator or an informant about the training of the trainee. I hereby declare that I have read and acknowledged the details of the association’s personal data protection policy for trainees. I express consent to process my personal data as follows.

who is a trainee’s contractor, coordinator or an informant about the training of the trainee. I hereby declare that I have read and acknowledged the details of the association’s personal data protection policy for trainees. I express consent to process my personal data as follows.

ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกหรือปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของสมาชิกที่เป็นบุคคล

I consent for the association to process my personal data for various operational objectives relating to membership or performance of the rights and obligations of individual member.

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถให้ท่านเป็นผู้ติดต่อหรือประสานงานในการเข้าอบรมดังกล่าวได้

If you do not consent, the association may not have you as a contractor or a coordinator for training sessions.

If you do not consent, the association may not have you as a contractor or a coordinator for training sessions.

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมแก่ท่านได้

If you do not consent, the association may not be able to send information or notify you about the training to you.

If you do not consent, the association may not be able to send information or notify you about the training to you.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Consent Form for Processing Personal Data for Trainees of Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Consent Form for Processing Personal Data for Trainees of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นี้แล้วI have read and acknowledged the details of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)’s personal data protection policy for trainees.I have read and acknowledged the details of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)’s personal data protection policy for trainees.

เงื่อนไขการลงทะเบียนConditions of registrationConditions of registration

*เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันเเรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น
*แถบสีแดงหมายถึงต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดจะคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน
*Term of Payment, payment must be made in advance or on the first day of the training only.
*The red bar represents the need to complete the form.
*All fees and charges are fully charged as stated and cannot be deducted, such as transfer fees.
*Term of Payment, payment must be made in advance or on the first day of the training only.
*The red bar represents the need to complete the form.
*All fees and charges are fully charged as stated and cannot be deducted, such as transfer fees.
แนะนำ Download OPEN SOURCE BROWSER เพื่อการจองที่สะดวกกว่าRemark : download better browser :: OPEN SOURCE BROWSERRemark : download better browser :: OPEN SOURCE BROWSER