แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)4,800.005,200.00Online
220/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
325/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
427/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
528/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
631/05/20211.0M21NO026DT : การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต (Online)8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING (Online)8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING (Online)new2,500.002,800.00Online
711/06/20211.00M21LM051P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
811/06/20211.00M21LM050P : การปรับปรุงให้เกิดผลิตภาพด้วยแนวคิดลีนProductivity Improvement by Lean ThinkingProductivity Improvement by Lean Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
917/06/20211.00M21LM048P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1017/06/20211.00M21LM049P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1118/06/20211.00M21LM047P : ลีนเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศExcellence Lean Enhance for OrganizationExcellence Lean Enhance for Organization3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1222/06/20211.00M21LM045P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1322/06/20211.00M21LM046P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1422/06/20211.0M21LM019DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing System (Online)Lean Manufacturing System (Online)2,500.002,800.00Online
1523/06/20211.00M21LM044P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/06/20212.00M21LM021DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)4,800.005,200.00Online
1723/06/20212.00M21LM042P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1823/06/20211.00M21LM020DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)2,500.002,800.00Online
1923/06/20211.00M21LM043P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2024/06/20211.00M21LM041P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2124/06/20211.00M21LM022DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
2224/06/20211.00M21LM040P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/06/20211.0M21LM014DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )2,500.002,800.00Online
2424/06/20211.0M21LM031P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2525/06/20211.00M21LM039P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2625/06/20211.00M21LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)2,500.002,800.00Online
2730/06/20212.00M21LM052P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2801/07/20212.00M21LM037P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2901/07/20211.00M21NO054P : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร Production management for ExecutiveProduction management for Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3001/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
3101/07/20212.00M21NO053P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE TechniquesIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3201/07/20212.00M21NO055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3306/07/20211.00M21NO056P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3407/07/20211.00M21NO057P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (ภาคปฎิบัติ) Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3507/07/20211.00M21NO058P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3607/07/20212.00M21NO059P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3708/07/20211.00M21NO060P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา) Cost Reduction with Total Participation (Workshop) Cost Reduction with Total Participation (Workshop) 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3808/07/20212.00M21NO061P : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft Excel5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3909/07/20211.00M21NO062P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4009/07/20211.00M21NO063P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4110/07/20211.00M21NO064P : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4213/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
4313/07/20212.00M21LM007P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4413/07/20211.00M21NO066P : กลยุทธ์ติดตามผลลัพธ์จากระบบลีน Strategies to track results from lean systemsStrategies to track results from lean systems3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/07/20211.00M21NO067P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4619/07/20211.00M21NO068P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques Productivity Improvement by IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4720/07/20212.00M21NO070P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4820/07/20211.00M21NO069P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4921/07/20211.00M21NO071P : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMuda Muri Mura ControlMuda Muri Mura Control3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/07/20211.00M21NO072P : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชา Strategy Lean business for Management (Leader/Supervisor) Strategy Lean business for Management (Leader/Supervisor) 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5122/07/20211.00M21NO075P : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5222/07/20211.00M21NO073P : การปรับปรุงงานด้วย Jig & FixtureWork Improvement by Jig& Fixture Work Improvement by Jig& Fixture 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5322/07/20212.00M21NO074P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5423/07/20211.00M21LM012P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5503/08/20211.0M21LM010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5603/08/20211.0M21NO029DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for Productivity (Online)Line Balancing for Productivity (Online)new2,500.002,800.00Online
5704/08/20211.00M21NO076P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5817/08/20211.0M21LM005P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5917/08/20211.0M21NO030DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Online)new2,500.002,800.00Online
6019/08/20211.0M21NO031DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
6120/08/20211.0M21NO032DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)new2,500.002,800.00Online
6226/08/20211.0M21NO033DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
6327/08/20211.0M21NO035DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
6427/08/20211.0M21NO034DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
6528/08/20212.0M21NO036DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas Turbine (Online)new4,800.005,200.00Online
6631/08/20211.0M21NO037DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ (Online)Wastes Cost Reduction in Logistics (Online)Wastes Cost Reduction in Logistics (Online)new2,500.002,800.00 Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます