แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
105/07/20222.0E22LM046DT : การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)4,800.005,200.00Online
206/07/20221.0E22LM057P : ISO 50001 : การจัดระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนISO 5000ISO 50003,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
306/07/20221.0E22LM056DT : ISO 50001 : การจัดระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน (Online)ISO 5000 (Online)ISO 5000 (Online)2,500.002,800.00Online
412/07/20221.0E22LM058P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
520/07/20221.0E22LM059P : การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานEnergy AwarenessEnergy Awareness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
620/07/20221.0E22LM057DT : การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน (Online)Energy Awareness (Online)Energy Awareness (Online)2,500.002,800.00Online
725/07/20222.0P22NO061P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
804/08/20221.0E22LM060P : การพัฒนาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย TSV Energy Chart และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานTSV Energy ChartTSV Energy Chart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
904/08/20221.0E22LM058DT : การพัฒนาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย TSV Energy Chart และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Online)TSV Energy Chart (Online)TSV Energy Chart (Online)2,500.002,800.00Online
1018/08/20221.0E22LM061P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วนการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วนการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วน3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/09/20222.0E22LM062P : การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001ISO 50001: Internal AuditorISO 50001: Internal Auditor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1207/09/20222.0E22LM059DT : การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001 (Online)ISO 50001: Internal Auditor (Online)ISO 50001: Internal Auditor (Online)4,800.005,200.00Online
1321/09/20221.0E22LM063P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็นการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็นการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็น3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1412/10/20221.0E22LM064P : การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลมการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลมการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลม3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1512/10/20221.0E22LM060DT : การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลม (Online)การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลม (Online)การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลม (Online)2,500.002,800.00Online
1626/10/20221.0E22LM065P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます