ประวัติที่ปรึกษา

เรไร เฟื่องอาวรณ์

เรไร เฟื่องอาวรณ์

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

  • กิจกรรมพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (5S, Kaizen, QCC)
  • การสร้างระบบส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Promotional System)
  • TPM (Quality Maintenance, Focus Improvement)

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์
  • อุตสาหกรรมยานยนต์


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​