Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Nippon Electric Control Equipment Industries Association (NECA)

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย
Safety Basic Assessor, Safety Sub Assessor and Safety Assessor (SBA/SSA/SA)

safety-brochure

ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียดหลักสูตร


SBA Safety Basic Assessor

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นตัวชี้วัดผลการบริหารงานที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบ อุบัติเหตุจากการทำงานมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ, เสียชีวิต และมีผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามสถิติประเทศไทย ถึงแม้จะพบว่าจำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานรวมทุกกรณี และกรณีรุนแรง จะมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงอยู่มาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยหรือสิ่งที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสูงสุด 5 อันดับแรก พบว่าอันดับหนึ่งได้แก่ อันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง รองลงมาได้แก่ อันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของหล่นทับ และกระแทกชน ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ สาเหตุจากเครื่องจักรนั่นเอง

SSA Safety Sub Assessor

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผู้ประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรระดับกลาง ที่ต่อมาจากหลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น (Safety Basic Assessor : SBA) ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นโดยความร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าญี่ปุ่น (Nippon Electric Control Equipment Industries Association - NECA) โดยได้บรรจุเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับเครื่องจักรที่เจาะลึกยิ่งขึ้นครอบคลุมไปถึงการคำนวนเพื่อออกแบบระยะปลอดภัยกรณีต่างๆ และวิธีการทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับ Safety Assessor (SA) ต่อไป

SA Safety Assessor

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูง

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูง (Safety Assessor) เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง โดยเน้นเนื้อหาเชิงลึกด้านการออกแบบมาตรการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรครอบคลุมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นความปลอดภัยของส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของระบบควบคุมทั้งระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนิวเมติกส์ตลอดจนการประเมินความน่าเชื่อถือ และยืนยันความถูกต้องของระบบควบคุมความปลอดภัย


ตารางอบรม - สมัครออนไลน์

SBA ขั้นต้น

รุ่น 31 30/Mar/2021 สมัคร
รุ่น 32 16/Jun/2021 สมัคร
รุ่น 33 21/Sep/2021 สมัคร
รุ่น 34 15/Dec/2021 สมัคร
รุ่น 35 15/Mar/2022 สมัคร

SSA ขั้นกลาง

รุ่น 15 21-23/Apr/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 30/Apr/2021  
รุ่น 16 18-20/May/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 28/May/2021  
รุ่น 17 17-19/Aug/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 27/Aug/2021  
รุ่น 18 17-19/Nov/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 25/Nov/2021  

SA ขั้นสูง

รุ่น 1 8-10/Feb/2022 สมัคร
จัดสอบ SA 15/Feb/2022  


สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่จะได้รับ

เป็นผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูงในองค์การโดยผ่านการทดสอบความรู้ และทักษะหลังจบหลักสูตร

วิทยากร

วิทยากร

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้ผ่านการถ่ายทอดและรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น (NECA)

  • คุณภูรินทร์ คุณมงคล
  • คุณยุทธพงษ์ ศุภกร
  • คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ
  • คุณอรุญ บุญยะผลานันท์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

คุณทัศนีย์วรรณ, คุณปิยวรรณ
thassaneewan@tpa.or.th, piyawan@tpa.or.th
02-7173000 ต่อ 635, 628