หลักสูตรทั้งหมด

ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การตลาดและการขายยุคดิจิทัล
การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ “Kaizen”
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
ปั้น Team อย่างไร? ให้ Work
I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้อง
Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย
กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่
การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา
การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการสร้างความร่วมมือในการท างานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน
ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทา งาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์
ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ)
พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน
เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน
กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย
เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา
EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน E-mail
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์
ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงใจฝ่ายบริหาร
KAIZEN เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไร? ไม่ให้น่าเบื่อ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
การบริหารงานเอกสาร
คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ
จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ
เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งาน
บริหารเวลาเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาการสั่งงาน และการติดตามงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
การเป็น“ผู้ตาม”เพื่อก้าวเป็น“ผู้นำ” (หัวหน้า) แบบยอดเยี่ยม
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเรื่อง "คน" สาหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการโค้ชและให้คำ ปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา
สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
หัวหน้างานยุคใหม่
12 วิถี พลัง(เคล็ดไม่ลับ)สู่ความสำเร็จ
เทคนิคการทำแผนการตลาด
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN
วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงาน
การพัฒนาพนักงานขาย
16 สไตล์คน 16 วิธีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ
เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ
การพูดและการฟัง..เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงาน
กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ
การหา Customer lnsight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับ
Self Talk เพื่อพัฒนากรอบความคิดสู่ความสา เร็จในงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วง
การวางแผนปฏิบัติงาน
การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทางานที่ง่ายขึ้น
การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพ
การสร้างกระบวนการทางานอัตโนมัติด้วย Macro and VBA in Excel 2016
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ
วิธีสร้างความร่วมมือในการทางานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน Excel
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน
การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทาระบบบริหารสินค้าคงคลัง
เทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel ระดับ 1
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word
เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ในโปรแกรม PowerPoint 2016
เทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel ระดับ 2
เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอสไตล์ Infographic ด้วย PowerPoint 2013
การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016
การสร้าง Presentation สไตล์ Infographic & Interactiveด้วย PowerPoint 2016
Modern Warehouse Management Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่)
เคล็ดไม่ลับ การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย 5G
การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทางานด้วย 3
เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen
เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์
โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์แบบลีน
กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การกำหนดตารางผลิตและควบคุมสำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง
การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่
IATF 16949:2016
การจัดการสินค้าคงคลัง-วัสดุซ่อมบำรุง
การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร
การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques
ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ
การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ POKA YOKE
การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์
การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากล
การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM -2
การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional Team
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE
Kaizen for All เปลี่ยนวิถีงาน ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
5ส ยกระดับระบบ มุ่งสู่มาตรฐานระดับประเทศ
Business Process Improvement by Lean Thinking
SMART Maintenance and Service Officer
kaizen for lean
Teambuilding / Walk Rally
14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
เจาะลึก AIAG _ VDA FMEA
มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105E
Basic QC Circle
กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
Understanding RBA V6.0.0 (2018)
QC TECHNIQUES : 7 QC TOOLS
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ รากเหง้าสาหรับวิศวกร Root Cause Analysis Techniques for Engineers
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001: 2015
ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit
ISO /IEC 17025 : 2017 Requirement 2017 Requirement มอก.17025 และความสำคัญของการรับรองห้องปฏิบัติการ
ISO /IEC 17025 : 2017 Documentation การจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับ ISO /IEC 17025 :
Method Validation for Testing & Calibration Lab
เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017
เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
เทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO19001: 2018
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด IATF 16949: 2016
การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ชนิด TA (Task Achieving)
การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพ
สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน COST REDUCTION
การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
Basic Statistics for Quality Improvement
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสาหรับวิศวกร
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร
สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
กิจกรรมกลุ่ม Basic QCC
การประเมินความเสี่ยง ISO 9001: 2015