เกี่ยวกับ In-House Training

In-House Training

ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

  ออกแบบการฝึกอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
  คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อการเรียนรู้
  ทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ
  ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

In-house Training
In-house Training