ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
สมคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ES.FM.097-10-27/10/2563

แบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-House Training)

1. ข้อมูลบริษัทเพื่อติดต่อประสานงาน
สมาชิก เลขที่ ไม่ใช่สมาชิก
รูปแบบการจัดอบรม (โปรดระบุ) * : แบบปกติ
แบบออนไลน์ : Virtual Classroom By Zoom
ชื่อผู้ติดต่อ* : ตำแหน่ง* :
บริษัท* :
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)* :
รหัสไปรษณีย์* :
E-mail* : โทรศัพท์* : ต่อ : มือถือ :
ประเภทอุตสาหกรรม* : จำนวนพนักงานทั้งหมด : คน

ระบบคุณภาพภายในหน่วยงาน
ISO 9000 Vision : ปี : ISO 14000 : ปี ISO 17025 : ปี
Qcc เริ่มตั้งแต่ปี : 5 ส เริ่มตั้งแต่ปี : อื่นๆ :
อยู่ระหว่างการดำเนินการระบบ :
2. ข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร* : ระยะเวลา วัน
2. รูปแบบการสัมมนาที่ต้องการ บรรยาย บรรยายและฝึกปฏิบัติ อื่นๆ
3. วัตถุประสงค์/ปัญหาและอุปสรรค
   1)*
   2)
   3)
4. ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ความคาดหวัง
   1)*
   2)
   3)
5. วันที่ต้องการจัดอบรม* : สถานที่* จังหวัด*
6. จำนวนผู้เข้าอบรม* คน มีคุณสมบัติดังนี้
   1) มีวุฒิการศึกษาระหว่าง* ( คน) ถึง ( คน)
   2) มีตำแหน่งงานระหว่าง* ( คน) ถึง ( คน)
3. ข้อมูลเพื่อพิจารณาการออกใบเสนอราคา
1. งบประมาณที่จัดสรรไว้ บาท
2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไม่มี มี 1. 2. 3.
3. วุฒิบัตรจากสมาคมฯ ต้องการ ไม่ต้องการ
4. ต้องการใบเสนอราคาเพื่อ เสนอผู้บริหาร เปรียบเทียบ อื่นๆ

หมายเหตุ : ****ทางแผนกฯจะส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาภายใน 3-5 วัน ทำการ****
ไฟล์ที่จะแนบ :
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7173000-29 โทรสาร 02-7173605
คุณวารินทร์(ต่อ 761) /คุณพนิดา (ต่อ 762) / คุณวัชราภรณ์(ต่อ 763)/คุณกรุณา (ต่อ 764)