การศึกษาด้วยตนเอง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกการศึกษาด้วยตนเอง นำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจาก มหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ จากสถิติที่มีผู้สำเร็จการศึกษา และหางานทำได้มากที่สุด มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากร ในประเทศไทย

ลิขสิทธิ์ (2531) จาก มหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น

ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถทบทวนความรู้ด้วยการทำรายงาน
รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาหลักสูตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
มีระบบการประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผล เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
ได้รับวุฒิบัตร ออกโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซันโน ของประเทศญี่ปุ่น
***** ***** *****


หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. การบริหารการผลิตชั้นต้น (MMI)
  2. การบริหารการผลิตชั้นกลาง (MMF)
  3. การบริหารการผลิตชั้นสูง (MMA)
  4. เทคโนโลยีการบริหารโรงงานชั้นสูง (MMFM)
  5. ทักษะหัวหน้างาน
  6. การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค
  7. การบำรุงรักษาทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
  8. วิศวกรรมคุณค่า VE

การศึกษาด้วยตนเอง ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

Public Schooling

การศึกษาด้วยตนเองแบบ Public Schooling

คือ การศึกษาด้วยตนเองแบบเปิดรับสมัครทั่วไป
มีกิจกรรมการเรียนเสริม (สรุปเนื้อหาหลักสูตร)
ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Inhouse Schooling

การศึกษาด้วยตนเองแบบ Inhouse Schooling

คือ การศึกษาด้วยตนเองที่จัดให้เฉพาะแต่ละบริษัทที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ
มีกิจกรรมการเรียนการอบรม ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด
(ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป/รายวิชา)


ขั้นตอนการเรียน

ส่งใบสมัครและสำเนาการโอนเงินมาที่โทรสาร 02-7199481-3

ขั้นตอนการเรียน-1

1. รับเอกสารแนะนำหลักสูตร กำหนดการเรียน ตำราเรียน รายงานและใบเสร็จ

ขั้นตอนการเรียน-2

2. เริ่มศึกษาด้วยตนเองจากตำรา ตามเอกสารแนะนำหลักสูตร ส่งรายงาน (ทางไปรษณีย์)

ขั้นตอนการเรียน-3

3. เข้าเรียนเสริม กับวิทยากร

ขั้นตอนการเรียน-4

4. สอบวัดผล

ขั้นตอนการเรียน-5

5. (ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด) รับวุฒิบัตร


อ่านรายละเอียดขั้นตอนการเรียน คลิกที่นี่


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษาชมโรงงาน 5ส บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น และบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา
ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา
ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา
ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา
ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา
ภาพบรรยากาศ การทัศนศึกษา