สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

 

เรียนทางไกล  

หลักสูตรทัศนศึกษาดูงาน  


In house Schooling   


แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)เรียนทางไกล

 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกการศึกษาทางไกล นำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจาก มหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ จากสถิติที่มีผู้สำเร็จการศึกษา และหางานทำได้มากที่สุด มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากร ในประเทศไทยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


สามารถทบทวนความรู้ด้วยการทำรายงาน

รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาหลักสูตร
      จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ


มีระบบการประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผล

เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

ได้รับวุฒิบัตร
      ออกโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
      ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซันโน ของประเทศญี่ปุ่น

 


ในปัจจุบันแผนกการศึกษาทางไกล ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้


                    รูปแบบที่ 1 การเรียนทางไกลแบบ Public Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดรับสมัครทั่วไป มีกิจกรรมการเรียนเสริม(สรุปเนื้อหาหลักสูตร) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

                    รูปแบบที่ 2 การเรียนทางไกลแบบ Inhouse Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลที่จัดให้เฉพาะแต่ละบริษัทที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ มีกิจกรรมการเรียนการอบรม ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด (ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป/รายวิชา)

 


ใบสมัครเรียนทางไกล
โปรแกรมการเรียนทางไกล 2557 วิธีการเรียน  • กำหนดการเรียน รุ่น 1
  • กำหนดการเรียน รุ่น 2
  • กำหนดการเรียน รุ่น 3
  • กำหนดการเรียน รุ่น 4
 

กำหนดการเรียน รุ่น 1

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) เปิดรับสมัคร หมายเหตุ
การบริหารการผลิตชั้นต้น * ตั้งแต่บัดนี้      
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * ตั้งแต่บัดนี้      
การบริหารการผลิตชั้นสูง * ตั้งแต่บัดนี้      
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ* ตั้งแต่บัดนี้      
วิศวกรรมคุณค่า : VE ตั้งแต่บัดนี้      
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค ตั้งแต่บัดนี้      
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM ตั้งแต่บัดนี้      
ทักษะหัวหน้างาน ตั้งแต่บัดนี้      
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2558
 

กำหนดการเรียน รุ่น 2

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) รับสมัคร หมายเหตุ
การบริหารการผลิตชั้นต้น * 1 เม.ย.-30 มิ.ย.      
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * 1 พ.ค.-31 พ.ค.      
การบริหารการผลิตชั้นสูง * 1 มิ.ย. - 30 ส.ค.      
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ * 1 มี.ค.-31 พ.ค.      
วิศวกรรมคุณค่า : VE 1 ก.พ.-31 พ.ค.      
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค 1 เม.ย.-30 มิ.ย.      
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM 1 มี.ค.-30 มิ.ย.      
ทักษะหัวหน้างาน 1 พ.ค.-31 ก.ค.      
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2558
 

กำหนดการเรียน รุ่น 3

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) รับสมัคร หมายเหตุ
การบริหารการผลิตชั้นต้น * 1 ส.ค.-31 ต.ค.      
การบริหารการผลิตชั้นกลาง * 1 ก.ย.-30 พ.ย.      
การบริหารการผลิตชั้นสูง * 1 ต.ค. - 30 ธ.ค.      
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์* 1 ก.ค.-30 ก.ย.      
วิศวกรรมคุณค่า : VE 1 ก.ค. -31 ต.ค.      
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค 1 ส.ค. -31 ต.ค.      
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM 1 ส.ค. - 30 พ.ย.      
ทักษะหัวหน้างาน 1 ก.ย.- 30 พ.ย.      
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 2558
 

กำหนดการเรียน รุ่น 4

หลักสูตร (ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร) รับสมัคร หมายเหตุ
การบริหารการผลิตชั้นต้น * 1 ธ.ค.-28 ก.พ.      
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์* 1 พ.ย.- 31 ม.ค.      
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค 1 ธ.ค. - 28 ก.พ.      
         
* ทุกหลักสูตรสามารถจัดในรูปแบบ Inhouse Schooling ได้        
  Download โปรแกรมเรียนปี 255

 สถานที่จัดเรียนเสริม

อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

เวลาในการอบรม : 09.00 - 16.30 น.

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันกำหนดการอีกครั้ง

ที่ตั้ง : 543/4 ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร : 02-717 3000 ต่อ 741 - 744

โทรสาร : 02-719 9481-3

 

 

 

 


  แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)

543/4 ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-717 3000 ต่อ 741-744