วัตถุประสงค์

image
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2. เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา และ
ส่งเสริมให้เกิดการจดสิทธิบัตร

3. ยกย่อง เชิดชู องค์การและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น