คณะกรรมการ

 

รายนามคณะกรรมการครั้งที่ 9

1 ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ ประธานกรรมการตัดสิน
2 ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์ รองประธาน
3 รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล กรรมการ
4 คุณอรุณ บุญยะผลานันท์ กรรมการ
5 ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการ
6 ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค กรรมการ
7 คุณวิชิต ประกายพรรณ กรรมการ
8 ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ กรรมการ
9 ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ กรรมการ
10 ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ กรรมการ
11 คุณฮั้งเจ็ง โซว กรรมการ
12 คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ กรรมการ
13 คุณณรงค์เกียรติ นักสอน กรรมการ
14 คุณอัษฎาวุธ เบญจพร กรรมการ
15 คุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์ กรรมการ
16 คุณฐิติ บุญประกอบ กรรมการ
17 คุณภูรินทร์ คุณมงคล กรรมการ
18 คุณนครินทร์ หอมดี กรรมการ