ความเป็นมา

 

image

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดำเนินกิจกรรมจัดงานแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงเครื่องจักรช่วยผลิตเพื่อชิงรางวัลในงาน Thailand Kaizen Week โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นผลจากการนำกิจกรรม Kaizen ช่วย บริหารการผลิตและขยายผลการดำเนินกิจกรรมมาใช้พัฒนาเครื่องจักรจนประสบความสำเร็จในระดับอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติได้มีโอกาส ได้นำผลงานนั้นออก มาเผยแพร่เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรมไทยให้สูงขึ้นตามนโยบายของสามคมฯ ในปีแรกถึงปีที่ 5 มีการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลุ่ม TPA Automation Kaizen Award และ ประเภทบุคคล KaizenSuggestion System Award (KSS) ตั้งแต่ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2553 ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ

+
Suggestion System
+
Automation Kaizen
+
Karakuri (Unplug) Kaizen
- แบ่งตามระดับคะแนนเพื่อรับ Golden, Silver, Bronze
- แบ่งตามคุณลักษณะโดดเด่นของผลงานเพื่อรับ Excellence Technique, Think out of the box
ทั้งนี้ หากองค์การใดมีผลงาน Kaizen เข้ารอบสุดท้ายเป็นจำนวน 3 รางวัล ขึ้นไป จะได้รับ KSS Trophy
เพื่อเป็นเกียรติแด่องค์การ