:ความเป็นมา:

ความเป็นมา

จากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ทำให้ภาครัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือเรียกโดยย่อว่า ส.ส.ท. ช่วยหาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะช่วยอุตสาหกรรมไทย ด้วยวิธีการอย่างไรที่จะทำให้วิสาหกิจต่าง ๆ สามารถอยู่รอดได้  ส.ส.ท. ได้พิจารณาถึงเครื่องมือบริหารต่าง ๆ และได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย การจัดการแบบ Lean  (Lean Management)

 

Lean Management เป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า ซึ่งได้รับการยอมรับกันในระดับโลกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส.ส.ท. จึงได้จัดตั้งรางวัล Thailand Lean Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean (Lean  Management) เพื่อมุ่งสู่ความเป็น  Lean Organization  ต่อไป

 

ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีแรกที่ ส.ส.ท. ริเริ่มให้มีการประกวดองค์กรที่นำระบบการบริหารจัดการแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยการไปตรวจประเมินองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมโดยการลดความสูญเปล่าในระบบการผลิตแบบ Lean” ซึ่งองค์กรที่ผ่านการตัดสินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้มานำเสนอผลงาน Best Practice ผลงานแห่งความสำเร็จจากการนำเทคนิคและวิธีการของ Lean ไปลดความสูญเปล่าต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิตขององค์กร  ในงาน Thailand Kaizen Week 2008

ปี พ.ศ. 2552 ส.ส.ท. เปิดรับสมัครองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ Lean มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว และต้องการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับเกณฑ์มาตรฐาน  และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award  รับรางวัลองค์กรดีเด่นในการประยุกต์ใช้ระบบ Lean และสามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

สิ่งสำคัญของการจัดการประกวดองค์กรดีเด่นเพื่อรับ Thailand Lean Award

¡    เป็นรางวัลด้าน Operational Excellence  ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย

¡    เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

¡    เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ ตามแนวทาง Lean Thinking

¡       เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้า

และบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา

 

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์กรที่ได้ริเริ่มหรือมุ่งมั่นทุ่มเทความพยายามในการนำ Lean Management  ไปใช้เป็นเครื่องมือ

ในการปรับปรุงทั้งคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วในการส่งมอบ

2.  ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

3.  เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จโดยใช้การจัดการแบบลีน (Lean Management) เป็นกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน

4.  เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และช่วยยกระดับผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย

 

ผลการประกวด Thailand Lean Award

ครั้งที่ 1  วันที่ 7 ตุลาคม  2551

องค์กรที่ประสบผลสำเร็จจากการทำ Lean เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice ผลงานแห่งความสำเร็จจากการนำเทคนิคและวิธีการของ Lean ไปลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตขององค์กร

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท ก้องภพ อาหารแช่แข็ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

ครั้งที่ 2  วันที่ 28 สิงหาคม 2552

¡  Silver Award

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

¡  Bronze Award

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

¡  Certificate

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดาสโก้ จำกัด

บริษัท พรีแพ็คประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด

¡  Booth Vote

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กันยายน 2553

¡  Silver Award

บริษัท เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

¡  Bronze Award

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

 

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2554

¡ Golden Award

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

บริษัท วี.ที การ์เม้นท์ จำกัด

¡ Silver Award

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(สายงานระบบ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ สาขาแจ้งวัฒนะ)

¡ Bronze Award

บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด

¡  Booth Vote

บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กันยายน 2555

5 องค์กรที่ผ่านเข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ Thailand Lean Award 2012

¡  บริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

¡  บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

¡  บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี)

¡  บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

¡  บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

 

ประเภทรางวัล

  • Diamond Award
  • Golden Award
  • Silver Award
  • Bronze Award
  • Certificate
  • Booth Vote