:วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์กรที่ได้ริเริ่มหรือมุ่งมั่นทุ่มเทความพยายามในการนำ Lean Management  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทั้งคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วในการส่งมอบ

2.  ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

3.  เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จโดยใช้การจัดการแบบลีน (Lean Management) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน

4.  เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และช่วยยกระดับผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย