:คณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง                                                                   ประธาน

ผู้อำนวยการแผนก Lean Manufacturing and Six Sigma
Magnecomp Precision Technology PCL Co.Ltd.

ผศ.สมจิตร ลาภโนนเขวากรรมการ
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณชัยนรินท์  จันทวงษ์โส                                                        กรรมการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล กรรมการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณพรเทพ เหลือทรัพย์สุข กรรมการ
ที่ปรึกษาการบริหารโครงการและลีนซิกซ์ซิกม่า
บริษัท เซฟรอนประเทศไทย จำกัด

คุณการุญ   นิจนานานันท์ กรรมการ
Vice President
N4 Proprint Co.,Ltd.

คุณอนุวรรตน์  ศิลาเรืองอำไพ กรรมการ
ผู้อำนวยการสายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณปราโมช  วิเศษโวหาร                                                           กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน                                                          กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณอัษฎาวุธ  เบญจพร                                                               กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณภูรินทร์  คุณมงคล                                                               กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณกรณ์เดช  ธนภณพงศ์                                                           กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณสุพัฒน์  เอื้องพูลสวัสดิ์                                                          กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)