ประวัติที่ปรึกษา

อัษฎาวุธ เบญจพร

อัษฎาวุธ เบญจพร

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

  • ประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ 15 ปี
  • วิทยากร-ที่ปรึกษา
  • เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต เช่น TPM, Lean Manufacturing , Kaizen , 5ส และอื่นๆ

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • ชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • อาหารสัตว์


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​