Certification Program

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียดDownload : รายละเอียด QCC Testing Program

Download : คู่มือ QCC Testing Program

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

QCC Testingกำหนดการรายละเอียดเอกสารประกอบหมายเหตุ
#1 Implementation Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที - Online
#2 Effective Advisor Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร
หนังสือรับรองการสมัคร
แบบวิเคราะห์ผลงาน
ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที
สอบสัมภาษณ์ เวลา 30 นาที
- Online

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

SBA


Safety Basic Assessor, Safety Sub Assessor and Safety Assessor (SBA/SSA/SA) 2024

※ เอกสารประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดหลักสูตร

SBA-SSA-SA

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น (Safety Basic Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง (Safety Sub Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูง (Safety Assessor)

คลิกดูรายละเอียด

Download รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม - สมัครออนไลน์

SBA ขั้นต้น

E24VS001SC 23 May 2024 สมัคร
E24VS003SC 20 Aug 2024 สมัคร
E24VS005SC 13 Nov 2024 สมัคร

SSA ขั้นกลาง

E24VS004SC
*เฉพาะผู้ผ่านการประเมินขั้นต้น
อบรม 18-20 Sep 2024 สมัคร
สอบ 30 Sep 2024

SA ขั้นสูง

E24VS002SC
*เฉพาะผู้ผ่านการประเมินขั้นกลาง
อบรม 4-6 Jun 2024 สมัคร
สอบ 18 Jun 2024

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่