Certification Program

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียดDownload : รายละเอียด QCC Testing Program

Download : คู่มือ QCC Testing Program

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

QCC Testingกำหนดการรายละเอียดเอกสารประกอบหมายเหตุ
#1 Implementation Level 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง Email
13 พฤศจิกายน 2563 สอบข้อเขียน 120 นาที - สนามสอบกลาง
ส.ส.ท. พัฒนาการ 18
#2 Effective Advisor Level 15 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2563 เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร
หนังสือรับรองการสมัคร
แบบวิเคราะห์ผลงาน
ส่งใบสมัครทาง Email
4 สิงหาคม 2563 สอบข้อเขียน 120 นาที
สอบสัมภาษณ์ เวลา 30 นาที
- สนามสอบกลาง
ส.ส.ท. พัฒนาการ 18

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

SBA


Safety Basic Assessor, Safety Sub Assessor and Safety Assessor (SBA/SSA/SA) 2021

※ เอกสารประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดหลักสูตร

SBA_Thai_2021

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น (Safety Basic Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง (Safety Sub Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูง (Safety Assessor)

คลิกดูรายละเอียด

Download รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม - สมัครออนไลน์

SBA ขั้นต้น

รุ่น 31 30/Mar/2021 สมัคร
รุ่น 32 16/Jun/2021 สมัคร
รุ่น 33 21/Sep/2021 สมัคร
รุ่น 34 15/Dec/2021 สมัคร
รุ่น 35 15/Mar/2022 สมัคร

SSA ขั้นกลาง

รุ่น 15 21-23/Apr/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 30/Apr/2021  
รุ่น 16 18-20/May/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 28/May/2021  
รุ่น 17 17-19/Aug/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 27/Aug/2021  
รุ่น 18 17-19/Nov/2021 สมัคร
จัดสอบ SSA 25/Nov/2021  

SA ขั้นสูง

รุ่น 1 8-10/Feb/2022 สมัคร
จัดสอบ SA 15/Feb/2022  

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่