Certification Program

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียดDownload : รายละเอียด QCC Testing Program

Download : คู่มือ QCC Testing Program

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

QCC Testingกำหนดการรายละเอียดเอกสารประกอบหมายเหตุ
#1 Implementation Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที - Online
#2 Effective Advisor Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร
หนังสือรับรองการสมัคร
แบบวิเคราะห์ผลงาน
ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที
สอบสัมภาษณ์ เวลา 30 นาที
- Online

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ