Certification Program

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียดDownload : รายละเอียด QCC Testing Program

Download : คู่มือ QCC Testing Program

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

QCC Testingกำหนดการรายละเอียดเอกสารประกอบหมายเหตุ
#1 Implementation Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที - Online
#2 Effective Advisor Level ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัคร
หนังสือรับรองการสมัคร
แบบวิเคราะห์ผลงาน
ส่งใบสมัครทาง Email
1 สัปดาห์ หลังจากการส่งใบสมัคร สอบข้อเขียน 120 นาที
สอบสัมภาษณ์ เวลา 30 นาที
- Online

※ กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

SBA


Safety Basic Assessor, Safety Sub Assessor and Safety Assessor (SBA/SSA/SA) 2023

※ เอกสารประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดหลักสูตร

SBA_Thai_2021

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นต้น (Safety Basic Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นกลาง (Safety Sub Assessor)
  • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรขั้นสูง (Safety Assessor)

คลิกดูรายละเอียด

Download รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม - สมัครออนไลน์

SBA ขั้นต้น

E23VS003SC 3 Jul 2023 สมัคร
E23VS005SC 10 Oct 2023 สมัคร
E23VS006SC 15 Jan 2024 สมัคร

SSA ขั้นกลาง

E23VS004SC
*เฉพาะผู้ผ่านการประเมินขั้นต้น
อบรม 2-4 Aug 2023 สมัคร
สอบ 16 Aug 2023
E23VS007SC
*เฉพาะผู้ผ่านการประเมินขั้นต้น
อบรม 7-9 Feb 2024 สมัคร
สอบ 20 Feb 2024

SA ขั้นสูง

E23VS008SC
*เฉพาะผู้ผ่านการประเมินขั้นกลาง
อบรม 6-8 Mar 2024 สมัคร
สอบ 19 Mar 2024

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่