ผลงาน

ผลงานฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)